Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Palác Klobušických
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Palác vznikol v polovici 18. storočia na piatich stredovekých parcelách na námestí a bývalej Maďarskej ulici, ktoré koncom 19. storočia kúpil barón František Klobušický. Medzi prvých doposiaľ známych predstaviteľov šľachtickej rodiny Klobušických v Prešove patril Ondrej Klobušický (? - 1655), ktorý tu v prvej polovici 17. storočia pôsobil ako hlavný hospodársky správca šarišských majetkov sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákócziho (1593 - 1648). Svoj prešovský dom si ponechal i v čase, keď už pôsobil v Blatnom Potoku ako radca i miestodržiteľ všetkých rákócziovskych hornouhorských majetkov. [1]
 

Na zakúpených parcelách sa mali ešte okolo roku 1684 nachádzať dva majere a tri malé remeselnícke domy, ktoré boli do konca 17. storočia postupne prebudovávané. Výsledkom rozsiahlej prestavby bol reprezentačný dvojpodlažný palác v neskorobarokovom štýle (tzv. štýl Ľudovíta XVI.) so štvorkrídlovou dispozíciou a pravouhlým nádvorím v strede. Za hlavného iniciátora prestavby a výstavby paláca je možné s najväčšou pravdepodobnosťou označiť Františka Klobušického (? - 1717), bývalého kráľovského tabulárneho radcu, neskôr aj stúpenca generála Caraffu. František Klobušický bol v rokoch 1701 - 1708 administrátorom úradu šarišského hlavného župana, v roku 1704 sa zasa pridal k stavovskému protihabsburskému povstaniu Františka II. Rákócziho. Po skončení povstania v roku 1711 bol panovníkom omilostený a majetok mu bol ponechaný. [2]
 

Palác Klobušických bol dokončený v roku 1756. Cenné je predovšetkým poschodie uličného priečelia, bohato zdobené krásnymi štukovými výjavmi a ornamentami s erbom rodiny Klobušických nad hlavným portálom. Na východnej strane priliehal k palácu rozsiahly park, siahajúci až ku hradbám. Ako samostatnú, vtedy módnu stavbu, doňho zasadili vežičku (letohrádok), pri stavbe ktorej sekundárne použili pôvodné gotické ostenia z františkánskeho kostola. Táto romantická stavba stojí dodnes a v súčasnosti dotvára scenériu evanjelickej farskej záhrady. Dobová podoba paláca Klobušických a jeho komplexu je verne zachytená na vedute popredného geometra Gašpara Caspara, ktorá je v legende k vedute označená ako Castrum Inclytae Familiae Klobusiczky. Ako jeho súčasť je zakreslená záhrada Štefana Klobušického (Hortus IH Com. Steph. Klobusiczky), nachádzajúca sa medzi Ružovou ulicou a mestskými hradbami. Záhrada bola budovaná na spôsob francúzskeho parku. [3]
 

Ešte pred prestavbou sa v zadnom trakte narodil Ladislav Bercsényi, neskorší maršal Francúzska, legendárny francúzsky vojvodca 18. storočia. Nepochybne jednou z najvýznamnejších udalostí v histórii tohto šľachtického sídla bola návšteva cisára Jozefa II. v lete roku 1770, počas ktorej tu na audiencii prijal v Prešove usadených vrchných veliteľov poľských konfederátov - odporcov proruského panovníka Stanislava Augusta. [4]
 

V 19. storočí patril palác viacerým novým majiteľom. Začiatkom 19. storočia sídlilo v budove prvé prešovské (nemecké) divadlo, založené prešovským lekárom dr. Samuelom Kriegerom. V priebehu 19. a 20. storočia slúžil palác na viaceré účely. Poskytnutý bol stálej vojenskej posádke v Prešove, takže v priestoroch paláca boli zriadené kasárne. Po ich zrušení bolo na prízemí hlavného krídla zriadených niekoľko pracovísk súkromných podnikateľov, ako aj jedna z najstarších prešovských lekárni "Salvator". V budove bolo aj niekoľko tried katolíckeho gymnázia, za prvej Československej republiky daňový úrad, a po vzniku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (1959) aj jej Filozofická fakulta, ktorá tu sídlila do roku 1986. Po nej budova poskytovala priestory študentskému domovu a strednému odbornému učilišťu služieb. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. V súčasnosti v nej sídli Krajský súd v Prešove.
Prístup
Honosné sídlo barónov Klobušických je situované v južnej časti námestia na východnej strane Hlavnej ulice (dom č. 22). [6]
Fotogaléria
Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Palác Klobušických foto © Viliam Mazanec 8/2014
Poznámky
[1] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 55.
[2 - 3] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 55.
[4] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 55 - 56.
[5] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 56.
[6] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 55.
Bibliografia
ĎURČEKOVÁ, Lenka - MEGYEŠI, Peter: Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 4, s. 15 - 22.
www.presov.sk
GPS
48.994814, 21.242878
48.994814,21.242878
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk