Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Priekopa (Martin) - Vojenský pamätný cintorín
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Vojenský pamätný cintorín bol založený v roku 1945. Areál cintorína je umiestnený v lokalite, kde prebiehali najtvrdšie boje povstalcov z dolnoturčianskej doliny. Pamätný cintorín je tak pietnym miestom priamo spojeným s významnými historickými udalosťami. Urbanistickú úpravu areálu cintorína navrhli Ing. arch. Jaroslav Křelina a Ing. Arch. J. Bořkovec z VÚT Praha. Autorom výtvarného sochárskeho diela pozostávajúceho z reliéfu a pomníka, vytvoreného v rokoch 1951 – 1954, je Fraňo Štefunko v spolupráci s Ladislavom Snopekom a architektom Jánom Svetlíkom. [1]
 

Prvé hroby pre vojakov a partizánov pochovaných v blízkom okolí Priekopy a Vrútok začali vznikať od apríla 1945. Pôvodne boli na cintoríne pochovaní len partizáni a vojaci, ktorí sa našli v katastrálnom území Priekopy, keďže sa v bezprostrednej blízkosti dnešného areálu nachádzal miestny cintorín. Ďalší vojaci a partizáni boli na cintoríne slávnostne pochovaní 24. júna 1945. Do roku 1974 boli na cintorín prevezené telesné ostatky 610 padlých povstalcov a vojakov z okolia Priekopy, Martina-Vrútok a 109 zo Záturčia. Spolu bolo pochovaných na cintoríne viac ako 700 padlých (podľa MO SZPB v Martine ich bolo 719). [2]
 

Urbanistická úprava areálu vychádza z jeho terénnych daností. Nástup k samotnému cintorínu je riešený dvojramenným schodiskom vedúcim k monumentálnemu viacfigurálnemu reliéfu nazvanému Legenda o práci a boji, situovanému na úbočí svahu, čím bolo umožneného vnímanie diela ako výtvarnej a ideovej dominanty areálu. Od reliéfu nástup pokračuje po svahu dvoma ramenami chodníkov k vrcholu pahorka a k samotnému cintorínu. Pri vyústení severného ramena je situovaný pomník ideovo nadväzujúci na reliéf – pieskovcová socha partizána v nadživotnej veľkosti nazvaná Strážca odkazu SNP. Slávnostnú časť uzatvára nástupná plošina s horizontálnym pietnym panelom z travertínových kvádrov s vlajkoslávou. V ňom osadené tabule nesú nápisy:
 

POVSTALECKÝ CINTORÍN - / PREJAV VĎAKY ĽUDU PRIPRAVOVATEĽOM ŠŤASTNEJ BUDÚCNOSTI // NA TOMTO TICHOM MIESTE SNÍVAJÚ VEČNÝ SEN O SLOBODE / A LÁSKE K ĽUDU SLOVENSKÍ, ČESKÍ, SOVIETSKI, FRANCÚZSKI / A INÍ JUNÁCI, KTORÍ UDATNE BOJOVALI / V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ / A PADLI AKO HRDINOVIA /. [3]
 

Cintorín je ohraničený nízkym múrom z travertínových kvádrov. Hroby padlých vojakov a partizánov sú umiestnené vo viacerých sekciách. V prednej časti nástupnej plošiny a južne od sú usporiadané do radov za sebou a v juhozápadnej časti areálu cintorína lemujú po oboch stranách uličku, ktorá vrcholí pomníkom v podobe pylónu s reliéfnou hviezdou a torzom ruky so vztýčenými prstami nazvaným Prísaha padlým. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Leží západne od rieky Turiec a miestnej časti Martina-Priekopy, na tzv. Veľkej stráni. [5]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 238.
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 238.
[3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 238 - 239.
[4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 239.
[5] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 238.
Bibliografia
www.martin.sk
GPS
49.105804, 18.916711
49°06'20.9"N 18°55'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk