Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prievidza - Hornonitrianske múzeum
Lokalita
obec Prievidza, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História
Počiatky muzeálnej práce v regióne hornej Nitry sú spojené s prepoštom Karolom Antonom Medveckým, ktorý pôsobil v Bojniciach. Z jeho iniciatívy vznikol už v roku 1924 Múzejný krúžok severnej Nitry, zložený z nadšencov - milovníkov histórie a starožitností. Neskôr krúžok premenovali na Muzeálny spolok hornej Nitry a jeho členovia si predsavzali okrem zbierania dokladov aj založiť múzeum. Napriek rôznym ťažkostiam sa podarilo v roku 1930 predstaviť verejnosti zozbierané poklady a Múzeum hornej Nitry tak začalo svoju činnosť. Členovia spolku usilovali o vytvorenie stálej múzejnej expozície na pôde Prievidze, ale táto ich iniciatíva nenašla podporu a múzeum so svojimi zbierkami sa neustále sťahovalo. Od roku 1941 boli zbierky uložené na hrade v Bojniciach a tu vybudovali aj ďalšiu expozíciu. Po vytvorení Krajského múzea v Bojniciach v roku 1950 sa zbierky stali jeho súčasťou. [1]
 

K obnoveniu múzejnej činnosti na pôde mesta Prievidza došlo v roku 1985, kedy rozhodnutím vtedajších štátnych orgánov bolo vytvorené Hornonitrianske múzeum. Delimitáciou prírodovedných, historických, archeologických, etnografických a numizmatických zbierok z bojnického múzea sa vytvoril základ zbierkového fondu. [2]
 

V prvých rokoch svojej novej existencie sídlilo múzeum v priestoroch dvoch štvorizbových bytov na bývalej Leninovej ulici v Prievidzi. Od roku 1989 bolo umiestnené v časti piaristického kláštora, jednej z najstarších budov v Prievidzi. Nepodarilo sa naplniť zámer na plánovanú rekonštrukciu tejto pamiatky a rozvinúť tak naplno múzejné aktivity. Na jednom poschodí kláštora malo múzeum svoju expozíciu i priestory na prezentačné a výstavné účely a tiež pracovne. Okrem toho múzeum spravovalo objekt v neďalekej obci Diviacka Nová Ves, kde v renesančnom kaštieli bol uložený rozsiahly zbierkový fond. [3]
 

Uplatnením reštitučných zákonov Hornonitrianske múzeum v Prievidzi stratilo všetky priestory na svoju činnosť a medzi slovenskými múzeami sa tak mohlo hrdiť ojedinelým prvenstvom, ale nezávideniahodným postavením. Nepriaznivo do činnosti múzea zasahovali aj neustále zmeny zriaďovateľov, vyvolané transformačnými zmenami spoločnosti. [4]
 

Piaristický kláštor v Prievidzi a ani kaštieľ v Diviackej Novej Vsi neboli poslednými zastávkami na ceste Hornonitrianskeho múzea za vytúženými stálymi priestormi. Rozhodnutie o odovzdaní kláštora pôvodným vlastníkom už v roku 2000 viedlo k presťahovaniu múzea do priestorov na Novej ulici, familiárne nazývaných "domček". Zdrobnenina na prvé počutie vypovedá o kvalite i kvantite nového muzeálneho pôsobiska. Nastalo tak dlhých 1586 dní bez vlastných výstavných priestorov, kedy bolo múzeum nútené využívať možnosti panelových výstav a úzkej spolupráce s kultúrnymi ustanovizňami a samosprávou miest a obcí regiónu hornej Nitry. Uzatvorenie nájomnej zmluvy o užívaní školského objektu na Ul. V. Clementisa v Prievidzi umožnilo po prvýkrát zriadiť adekvátne konzervátorské dielne a laboratóriá i pracovisko dokumentácie. Zmena zriaďovateľa - presun právomoci v oblasti kultúry do samosprávnych celkov - sa pozitívne odrazila v činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. [5]
 

Dnes Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spravuje dva objekty. Jedným z nich je budova na Košovskej ceste v Prievidzi, kde má múzeum svoje expozičné, výstavné, administratívne a pracovné priestory väčšiny oddelení. Druhým je objekt na Ulici V. Clementisa v Prievidzi, kde sa nachádzajú depozity a konzervátorské dielne. [6]
 

Vyriešenie priestorových problémov tejto ustanovizne pozitívne ovlyvnilo aj jej celkovú činnosť. Výsledkom práce múzejníkov je nielen bohatý zbierkový fond, ktorý dnes obsahuje viac ako štvrť milióna predmetov, ale aj desiatky podujatí - výstav, prezentáciií, seminárov, prednášok, ktoré realizuje v mieste svojho sídla i v ďalších lokalitách regiónu. [7]
 

Zbierkový fond, ktorý je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, tvoria archeologické, etnologické, historické, botanické, numizmatické, zoologické a geologické zbierky. K najcennejším patria archeologické nálezy strednopaleolitických kultúr v podobe štiepanej industrie, bohatý inventár lužických pohrebísk, strieborný poklad z rímskeho hrobu, románsky meč z 11. storočia, doklady tradičného odievania v podobe starobylého ľudového odevu z okolia Valaskej Belej, meštianskych čepcov - zlatohlavov z Prievidze a Nitrianskeho Pravna, zbierka malieb na skle, pamiatky z obdobia tureckých vojen, strieborné šperky, cechové pamiatky a zlaté dukáty zo 14. - 20. storočia. [8]
 

Z oblasti prírodných vied sú zaujímavé doklady treťohornej (miocénnej) flóry, umožňujúce dokonalú rekonštrukciu vývoja tunajšej prírody v treťohorách. Vzácny je typový materiál bezstavovcov, ktorý tvorí súčasť zoologických zbierok. [9]
 

V roku 1999 získalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi prestížne ocenenie Akvizícia roka, ktoré v rámci Výročných cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok každoročne udeľuje časopis Pamiatky a múzeá. Zbierka, ktorá dokladá históriu poštovníctva na hornej Nitre od 17. storočia, sa zároveň stala základom pre založenie samostatnej zbierky historických dokumentov. [10]

Expozície
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS - História hornej Nitry
 

Expozícia prezentuje prostredníctvom archeologickej, historickej, národopisnej a prírodovednej sekcie ucelený obraz života a diania v spoločnosti a prírode hornonitrianskeho regiónu od prvopočiatkov poznačených mnohostrannými kultúrnymi vplyvmi, prvých písomných zmienok o mestečkách a obciach, urputných zápasov o získanie, či potvrdenie mestských privilégií, cez významný podiel cechov a remeselnej výroby na podobách novoveku, pulzujúce etnografické zázemie a všadeprítomného ducha prírody, až po históriu nedávnej minulosti, či dokonca súčasnosti. [11]
 

Jej autori z radov prírodovedných a spoločenskovedných pracovníkov a s realizačným prispením kolektívu ostatných múzejníkov do koncepcie zahrnuli 52 lokalít okresu Prievidza a 23 lokalít okresu Partizánske, ktoré dohromady tvoria celok, región horná Nitra, začlenený do Trenčianskeho samosprávneho kraja. [12]

Kontakt
Hornonitrianske múzeum
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza

Otváracie hodiny
pondelok - piatok: 8.00 - 17.00
sobota - nedeľa: zatvorené
Prístup
Nachádza sa v južnej časti mesta.
Poznámky
[1 - 12] www.muzeumpd.sk (27.9.2015)
GPS
48.770092, 18.619926
48.770092, 18.619926
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk