Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prievidza, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororománsky kostol postavený okolo roku 1260. V druhej polovici 15. storočia bol prestavaný karmelitmi, ktorí tu mali kláštor. Sakrálny objekt bol upravený začiatkom 16. storočia a v rokoch 1687 a 1805. Kostol stojí na území bývalého románskeho hradiska, pod ktorým ležala osada, spomínaná v roku 1113. Kostol je jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou. Okolo neho stojí opevnený múr z konca 15. storočia s baštami, ktoré boli neskôr prestavané na kaplnky. V múre sú aj otvorené spovednice, lebo kostol sa stal v 18. storočí pútnickým. [1]
 

Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou zo začiatku 15. storočia, dosadajúcou na polygonálne prípory. Loď má renesančnú hrebienkovú klenbu, sakristia na severnej strane presbytéria valenú klenbu. Na juhozápadnej strane pri veži je neskorogotická kaplnka, zaklenutá gotickou krížovou rebrovou klenbou. [2]
 

Fasáda kostola je hladká s opornými piliermi v obvode. Na južnej strane lode je renesančný portál. Na západnej strane sa zachovali dve románske okná a predstavaná pôvodne neskororománska veža, ktorá má románske okná. [3]
 

Hlavný oltár je barokový, ambitový zo začiatku 18. storočia, dvojetážový so stĺpovou architektúrou a symetricky umiestnenými dvanástimi plastikami svätcov a anjelov. Uprostred stojí gotická plastika Madony z druhej polovice 15. storočia, v nadstavcovom výklenku zbarokizovaná neskorogotická socha Vir dolorum zo 16. storočia. Bočný oltár je barokový z konca 17. storočia s ústredným obrazom Nanebovzatia Panny Márie a nad ním je obraz najsvätejšej Trojice, v nadstavci symetricky rozložené plastiky sv. Jozefa, Jána Krstiteľa, Anny, Alžbety vdovy a dvoch anjelov. Druhý bočný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia s ústredným obrazom Márie Magdalény a so stĺpovou architektúrou, oživenou symetricky rozloženými barokovými plastikami sv. Heleny a Magdalény, v nadstavcovom uzávere je plastika Krista na kríži. V gotickej kaplnke pri veži je barokový oltárik sv. Jána Nepomuckého z obdobia okolo roku 1740 a v barokovej kaplnke na severnej strane je oltár sv. Michala archanjela, rovnakého riešenia, ktorý bol obnovený v 20. storočí. Ďalej sa v interiéri kostola nachádzajú - malá neskorobaroková plastika Madony z konca 18. storočia, barokové obrazy sv. Mikuláša a Krista na Olivovej hore z 18. storočia, obrazy sv. Antona Paduánskeho a najsvätejšej Trojice zo začiatku 19. storočia, veľký Krucifix z konca 18. storočia, plastika korpusu Krista z kríža z obdobia okolo roku 1710, drevený organ a parapet organového chóru z 18. storočia, lavice intarzované klasicistické z roku 1840, kovaná gotická mreža pastofória z 15. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Prievidza – piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 872/2) - umelecko-historický výskum fasád - rok 2005. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [5]
 

Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 875/1) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2017. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslava Matejka. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Fotogaléria
Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 3/2015Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 3/2015Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 3/2015Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 3/2015Prievidza - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 3/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 571.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 571.
[5 - 6] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
Bibliografia
www.prievidza.sk
GPS
48.771312, 18.635265
48°46'16.7"N 18°38'07.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk