Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
purizmus
francúzsky pur – čistý, názor na obnovu historickej stavby v jej pôvodnej podobe, očistenie stavby od všetkých prídavkov dôb neskorších, alebo jej dostavba v domnelo čistom slohu – tzv. historickom purizme, ide o umelecký smer v architektonickej tvorbe v rokoch 1920 až 1930, podľa ktorého má byť architektúra čistá, zbavená akejkoľvek dekorácie. Je to reakcia na panujúcu vtedajšiu ozdobnosť kubizmu a dekorativizmu. Za purizmus môžeme označiť každú umeleckú tendenciu, ktorá odmieta vo výtvarnom umení zložku dekoratívnu a usiluje sa o čistú formu.www.pamiatkynaslovensku.sk