Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pustý Chotár (Beladice) - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Beladice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ s parkom prešiel v roku 1936 do rúk nového majiteľa, bohatého židovského obchodníka Dr. Krausa. Zlaté obdobie kaštieľa i parku v Pustom Chotári sa tak definitívne skončilo. Počas stavebných úprav v roku 1937 rozobrali bočné krídlo kaštieľa. Pravdepodobne so stavebnou úpravou súviselo aj prvé oklieštenie parku, keď jeho severnú časť vyčlenili na ovocný sad. Parku v tomto období nebola venovaná dostatočná starostlivosť a začal sa jeho postupný úpadok. Zmenšila sa výmera parku, hustota chodníkov sa zredukovala na jeden obvodový chodník a i porasty začali postupne degradovať. Pozdĺž severovýchodnej hranice parku vysadili po oboch stranách parkovej cesty lipovú aleju. [1]
 

Novým majiteľom sa po krátkom čase stal minister zahraničných vecí Ján Ďurčanský, ktorý kaštieľ vlastnil do roku 1945. Po odchode posledných majiteľov bol park opäť oklieštený, jeho juhovýchodnú časť rozparcelovali pre výstavbu domov. Z pôvodnej plochy parku zostala približne jedna tretina. [2]
 

V 80. rokoch 20. storočia bol park prečistený od prestarnutých drevín a ruderálnej vegetácie, bola obnovená sieť chodníkov a park bol vybavený mobiliárom. Na vykonané práce však nenadviazala údržba a po niekoľkých rokoch boli porasty a chodníky znovu potlačené náletmi a mobiliár odcudzený alebo zdevastovaný vandalmi. K revitalizácii parku došlo až po roku 1998, keď sa vlastníkom areálu stal súkromník. [3]
 

Park mal pôvodne hustú sieť chodníkov, ktoré sa zbiehali k letohrádku na miernej vyvýšenine v južnej časti. Vyvýšenina je v teréne dodnes čitateľná, letohrádok sa ako tradične na Slovensku nezachoval. Pred východným priečelím kaštieľa je terén vyrovnaný terasou s pravidelnou parkovou úpravou zo strihaného krušpánu, ktorá sa končí kamenným múrikom so schodiskom vedúcim do parku. Na juhozápadné priečelie nadväzuje ďalšia zachovaná terasa s pôvodným múrom a kovaným zábradlím, ktorá je pozostatkom pôvodného hlavného prístupu ku kaštieľu. Západne od kaštieľa sa v jeho bezprostrednej blízkosti nachádza objekt bývalej hospodárskej budovy, ktorý je v súčasnosti zázemím hotela. [4]
 

Charakteristický rys prírodno-krajinárskych kompozícií, to znamená striedanie porastených skupín a otvorených lúčnych plôch previazaných priehľadmi s okolitou krajinou, asi nebol v parku v Pustom Chotári príliš zreteľný a i dnešné priehľady v parku sú skôr výsledkom práce súčasných záhradných architektov než obnovou pôvodného stavu. Z dendrologického hľadiska sa park úplne zmenil, ihličnaté dreviny ustúpili listnatým. Z pôvodných výsadieb sa zachovalo niekoľko prestarnutých borovíc (Pinus nigra) a pekný exemplár jedle nordmanovej (Abies nordmaniana). Z listnatých drevín je impozantná lipová aleja a pekný exemplár červenolistého buka (Fagus sylvatica ´Atropunicea´). Kostru porastu tvoria domáce listnáče ako javory, jaseň a lipa. Z krovinatých porastov sa zachoval len krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) pred kaštieľom. Vo výklenku pred kaštieľom, chránený pred severnými vetrami, sa zachoval unikátny exemplár cezmíny (Ilex) s priemerom kmeňa 20 cm. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 41 - 42.
[2 - 4] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 42.
[5] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 42 - 43.
GPS
48.342570, 18.280151
48°20'33.3"N 18°16'48.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk