Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakúsy
Lokalita
obec Rakúsy, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v polovici 19. storočia. Je to prízemná obdĺžniková budova. V záhradnej časti je päťosová, s portikom zakončeným tympanónom. Hlavná fasáda je štvorosová. Fasády sú hladké. Strecha je valbová. Miestnosti sú zaklenuté kláštornými a pruskými klenbami. [1]
 

Do dvora sa vchádzalo murovanou bránou, nadväzujúcou na hospodársku budovu, prízemnú s obdĺžnikovým pôdorysom, v hlavnej fasáde trojosovú. Fasáda bola horizontálne členená medziokennou rímsou, ktorá vytvárala nad vetrákmi segmentové oblúky. Na murovanom štíte bol erb. Strecha bola sedlová. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Sídli v nej materská škola. V minulosti objekt slúžil ako evanjelická fara. [3]
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 18.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 18.
[3] www.rakusy.sk/obec-2/historia-obce/ (24.3.2023)
Bibliografia
www.rakusy.sk
GPS
49.188467, 20.378979
49°11'18.5"N 20°22'44.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk