Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rebrín (Zemplínska Široká) - Chrám Presvätej Bohorodičky
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Zemplínska Široká, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci sakrálny objekt podľa vzoru staroruského renesančno-barokového staviteľstva, postavený v rokoch 1929 – 1930 (1934). Chrám s pôdorysom gréckeho kríža, s kupolou nad krížením, polkruhovou apsidou a predstavanou vežou. Bočné krídla sú zvonku zakončené trojhranným štítom, pod ktorým je veľké trojité okno s kýlovou šambránou. Nad kupolou je tambur s veľkou cibuľou. Štvorhranný dvojetážový masív veže prechádza na treťom poschodí do oktogónu, zdôrazneného kokošníkmi. Ihlancová strecha veže je zakončená malou cibuľou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom je dielom Josifa Popoviča z kláštora Iza pri Chuste. [2]
 

Pod vplyvom uvedomovania si vlastnej identity a vďaka misii Ruskej Pravoslávnej Cirkvi, začínali na území Slovenska vznikať prvé centrá Pravoslávia, ako Ižský, či Ladomírsky monastier, ktoré ako nositelia pravoslávnej viery, duchovnosti, nanovo obnovovali ďalšie pravoslávne farnosti, medzi ktorými bola prvá pravoslávna farnosť na južnom Zemplíne - Rebrín (dnešná Zemplínska Široká). [3]
 

Koncom roka 1926 si rebrínski pravoslávni veriaci vybudovali modlitebňu (drevený barák), v ktorom sa schádzali na bohoslužby. V roku 1929 si začali svojpomocne stavať chrám, ktorý bol dokončený a posvätený v roku 1934 Preosvieteným Dr. Damaskinom, biskupom mukačevsko - prešovským. [4]
 

Chrám, ktorý bol zasvätený Narodeniu Prečistej Devy Márie je postavený v staroruskom slohu s architektonickými prvkami neobaroka. Kto je autorom projektu rebrínskeho chrámu nie je známe. Hoci chrám niekoľkokrát prešiel úpravami exteriéru a interiéru, súčasný stav vystihuje jeho autentickú podobu. [5]
 

Súčasťou vybavenia chrámu je štvorradový ikonostas zhotovený v 20. rokoch 20. storočia, typický pre byzantsko-karpatskú kresťanskú tradíciu. Jeho autorom je ikonopisec jeromonach Josif (Popovič) z Ižského monastiera (Zakarpatská oblasť, Ukrajina). Chrám je takisto rozpísaný freskami s biblickými výjavmi z konca 30. rokov 20. storočia, ktoré sú dielom akademickej maliarky, mníšky Jany Raitlingerovej. [6]
 

V interiéri chrámu sa nachádza niekoľko pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky - bohoslužobné súpravy, tepaná čaša s diskosom z prvej polovice 18. storočia, pozlátená čaša z polovice 19. storočia a klasicistická olejomaľba na plátne, zobrazujúca Víťazstvo sv. archanjela Michaela z prvej polovice 19. storočia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav chrámu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centrálnej časti obce. Stojí oproti cintorínu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 22 - 23.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 23.
[3 - 7] www.obeczemplinskasiroka.sk/kultura?page=1 (12.4.2021)
GPS
48.694559, 21.976605
48°41'40.4"N 21°58'35.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk