Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rožkovany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Prvý kostol stál na kopci, severne oproti dnešnému kostolu na starom cintoríne, v lokalite zvanej Koscelisko. Patrón kostola sa predpokladá sv. Anton pustovník. Predpokladá sa, že kostol v 13. storočí bol murovaný a kamenný, postavený v románskom slohu. [1]
 

Prvý priamy záznam o kostole s vežou je z roku 1636, o ktorom sa hovorí, že bol postavený z kameňa. Inventár tvoril dva kalichy, jeden z nich bol cínový a druhý strieborný, pozlátený s paténou, červený ornát, dve alby a štyri ručníky. Kostol mal kryptu, v ktorej boli pochovaní členovia rodu Roškováni. Od roku 1716 sa začala písať cirkevná matrika. Seniorska vizitácia z roku 1720 potvrdzuje, že kostol a fara patrili evanjelikom. V rokoch 1732 a 1734 sa začali konať kroky k rekatolizácii. Kostol a fara sa do rúk katolíkom definitívne vrátili 27. júla 1734. V roku 1737 bol kostol požehnaný. Komunita rožkovianskych evanjelikov tvorila filiálku patriacu pod Lipany. Keď sa v hornotoryskej kotline zabrali evanjelické kostoly katolíkmi, komunita bola pričlenená k Sabinovu, pravdepodobne až do konca 18. storočia. V 18. storočí boli vo veži dva zvony, veľký bol nefunkčný zasvätený sv. Donátovi a menší. Tretí malý zvon bol vo vežičke nad loďou kostola. Ním sa dávalo znamenie na evanjelium a na pozdvihovanie. [2]
 

Druhý kostol, klasicistický, bol postavený v rokoch 1856 - 1858. Postaviť ho dal nitriansky biskup Augustín Roskoványi. Patrocínium staršieho kostola z roku 1331 bolo prenesené na novopostavený kostol. Zakúpené bolo nové zariadenie: krstiteľnica, organ, zvon a štyri obrazy od Spoločnosti sv. Severína (obraz sv. Antona pustovníka, Sedembolestnej Panny Márie, sv. Anny). Augustín Roškováni daroval pre nový kostol zvon, ktorý je funkčný aj v súčasnosti. Pred prvou svetovou vojnou boli vo zvonici štyri zvony. Počas prvej svetovej vojny zrekvirovali vojaci tri zvony, z ktorých odlievali delá. Ostal iba jeden zvon. V súčasnosti sú vo veži kostola tri zvony. [3]
 

Kostol je jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Klasicisticky upravená fasáda s lizénami a podstrešnou rímsou. Na rohu lode je diagonálne postavený dvojstupňový oporný pilier, na ňom kamenný epitaf s erbom z roku 1618. [4]
 

Za oltárom na stene visel oltárny obraz sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov od mníchovského maliara J. Mauschka z roku 1858. V súčasnosti obraz visí v presbytériu nad vchodom do sakristie. Cez pôstne obdobie sa prekrýval tento oltárny obraz plátnom, na ktorom bol zvýraznený pôstny motív – ukrižovaný Kristus. Oltár bol v 1958 vymenený za nový. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V roku 1981 sa konala oprava kostola a prístavba skladu k sakristii. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012Rožkovany - Kostol sv. Antona pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] www.rozkovany.sk (10.11.2013)
[2] Historik Ferdinand Uličný uvádza, že v Rožkovanoch pôsobil od začiatku 90. rokov 16. storočia evanjelický kazateľ. Najneskôr od roku 1591 sa dedina stala sídlom evanjelickej farnosti. Iný prameň hovorí, že od roku 1600 pôsobil v dedine katolícky kňaz. V roku 1614 prestúpil k evanjelikom. V roku 1614 sa v dedine uskutočnila schôdza šarišsko-evanjelického dekanátu. Ďalšie zhromaždenie sa konalo 3. októbra 1615, riešila sa otázka manželstva. Bohoslužby sa vysluhovali nepretržite do roku 1672, kedy sa začalo evanjelikmi nazývané „desaťročné prenasledovanie“ katolíkmi. Vtedy zanikla aj miestna evanjelická farnosť. Až v roku 1690 opäť do dediny prišiel kazateľ, ktorý obnovil bohoslužby v miestom kostole. www.rozkovany.sk (10.11.2013)
[3] www.rozkovany.sk (10.11.2013)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 47.
[5 - 6] www.rozkovany.sk (10.11.2013)
Bibliografia
www.rozkovany.sk
GPS
49.135634, 20.991030
49°0 8' 8.28", 20°0 59' 27.71"www.pamiatkynaslovensku.sk