Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňavské Bystré - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rožňavské Bystré, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1844 podľa tradície na mieste niekdajšej husitskej modlitebne. Pozdĺžna sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, predstavanou vežou a na severnej strane s pristavanou sakristiou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Na západnej strane interiéru je drevená protestantská empora. Fasády sú hladké. Veža je zakončená cibuľou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Oltár je neskorobarokový z polovice 18. storočia. Renovovali ho v roku 1937 a prenesený bol do kostola z evanjelického sakrálneho objektu v Kameňanoch v roku 1944. Uprostred oltára sa nachádza obraz Poslednej večere, po stranách sú plastiky a točité stĺpiky, ktoré nesú nadstavec s reliéfom Najsvätejšej Trojice. Kazateľnica z roku 1844 má na murovanom podstavci polygonálny drevený parapet, členený točitými stĺpikmi. [2]
 

Na mieste, kde stojí terajší kostol, stál kedysi chrám Boží postavený v gotickom slohu. Bol menší ako terajší kostol, bez veže a so silnými múrmi. Bol pomerne vysoký, nesklepený. Len sakristia vedľa neho bola zasklepená. Chór bol v ňom od roku 1701. Drevený oltár mal na spôsob husitského chrámu - postavený k východu. Pochádzal z roku 1774, takisto aj kazateľnica. V roku 1794 pristavili k starému kostolu terajšiu vežu. Boli v nej dva zvony, ktoré v roku 1734 daroval pre cirkev Stephanus Novaky. V roku 1820 dali Bystrania urobiť krstiteľnicu z dreva. Z jari 1822 pokryli vežu kostola a 9. marca postavili na ňu kríž. 2.1.1825 posvätili nový organ. Starý kostol bol však "tesný" a "nevidný" a preto ho na jar 1843 zbúrali a z jeho kamenia postavili základy terajšieho kostola. Stavbu financovali z milodarov cirkevníkov a zo suplikácií po krajine. Bol vysvätený 12. októbra 1844, II. nedeľu po Michalovi. Do nového kostola kúpili cirkevníci oltár, 1 mosadzný luster, 4 cínové a 2 drevené svietniky. [3]
 

Evanjelický cirkevný zbor Bystransko-Rekenský vznikol osamostatnením sa od Štítnika v roku 1807 a mal v oboch dedinách 735 duší. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1909 - 1911 bol kostol generálne opravený. V roku 1931 opravili organ. V rokoch 1935 - 1936 pokryli vežu kostola plechom a upevnili naklonený kríž. V roku 1942 bolo do chrámu i na faru (postavenú v roku 1810) zavedené elektrické osvetlenie a v roku 1943 zakúpili pre mládež harmónium. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 56.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 56.
[3 - 5] www.roznavskebystre.sk/-evanielicky-kostol (26.3.2018)
GPS
48.665877, 20.441634
48°39'57.2"N 20°26'29.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk