Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Kríž so sochou Panny Márie
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kríž datovaný 1756. Na hranolovom podstavci ukončenom kamenným krížom je v nike plastika Panny Márie. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na konci Balkánskej ulice v smere na Čunovo. [2]
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. s. 56.
[2] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 56.www.pamiatkynaslovensku.sk