Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Plastika Najsvätejšej Trojice
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Konkávno-konvexný podstavec niesol pôvodne štyri plastiky, dnes sa zachovala len jedna, plastika Márie Magdalény. Vrchol stĺpa tvorí súsošie Najsvätejšej Trojice (Boha Otca, Ukrižovaného a holubice - symbol Ducha svätého). Je datovaná rokom 1748. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je v páse zelene na Balkánskej ulici. [2]
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. s. 56.
[2] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 56.www.pamiatkynaslovensku.sk