Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola gotická stavba. [1] V zachovaných písomných prameňoch sa kaštieľ spomína prvýkrát až v 16. storočí. Staršia literatúra odkazovala na zmienky o ňom už v donačnej listine kráľa Žigmunda pre Nemeckú (dnes Partizánsku) Lupču v roku 1397 a v roku 1399 vo výsadnej listine udelenej mestu Ružomberok kráľom Žigmundom ako „castellum St. Sophiae“. Tieto údaje sa však v spomínaných dokladoch nenachádzajú. Od počiatku patril hradu Likava, jeho dejiny aj stavebný vývoj preto úzko súvisia s dejinami hradu. [2]
 

Gotické jadro budovy úplne zotreli neskoršie prestavby, prístavby a úpravy, z ktorých významnejšia bola prestavba z roku 1577, doložená kamennou nápisovou doskou, a prístavba z roku 1629, keď vznikol východný trakt budov, datovaný letopočtom a architektonickými detailmi konzol s maskarónmi. Podstatnejšie adaptácie sa uskutočnili po zničení hradu Likavy (1707), keď sa sídlo panskej stolice z hradu prenieslo do kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a v priebehu druhej polovice 18. storočia, keď sa sem postupne dostali podniky likavského panstva (mlyn, píla, pálenica, soľný sklad atď.) [3]
 

Kaštieľ bol komplex prízemných a poschodových budov, v podstate nesúrodých objektov, postavených okolo nepravidelného ústredného dvora. [4] Budovy vznikli postupne podľa potreby, pôvodne boli situované samostatne, až v 19. storočí boli dva poschodové trakty spojené do jedného celku. Vnútorná úprava miestností pochádza tiež zväčša z 19. storočia, iba na prízemí sa zachovali valené klenby s lunetami a krížové hrebienkové klenby zo 17. storočia. [5]
 

Strategicky výhodne umiestnený kaštieľ nad sútokom dvoch riek a na križovatke diaľkových ciest v sebe spájal obrannú aj reprezentačnú funkciu. [6] V minulosti bývali v kaštieli ubytovaní významní a vzácni hostia pánov hradu Likava ako kráľ Žigmund, Gabriel Bethlen, poľský kráľ Kazimír a iní. [7] V kaštieli sa konali stoličné zhromaždenia, voľby (reštaurácie) ružomberských richtárov a mestského magistrátu, po roku 1848 tu zasadal zemepanský súd, bola tu aj väznica a daňový úrad. V rokoch 1871 – 1896 sídlili v kaštieli kasárne trenčianskeho honvédskeho pluku. Medzi rokmi 1871 – 1880 tu bola aj židovská modlitebňa. Od roku 1876 do roku 1930 tu pôsobila sedria, okresný súd, štátne zastupiteľstvo a väznica. Počas prvej svetovej vojny slúžili niektoré priestory kaštieľa ako sklady sena, po vojne ako byty. V období národnostného útlaku sa tu konalo viacero politických procesov. V roku 1906 proti Vavrovi Šrobárovi, Andrejovi Hlinkovi a v roku 1907 proti Ladislavovi Moyšovi. Po presťahovaní sedrie do novej budovy sa snažilo získať kaštieľ pre svoje potreby Liptovské múzeum a túto iniciatívu podporoval aj štátny referát na ochranu pamiatok. Napriek úsiliu o primerané funkčné využitie a záchranu jeho pamiatkových hodnôt kaštieľ pridelili vojenskej správe. [8]
 

S prihliadnutím na dlhé a rôznorodé využitie a k tomu patriace úpravy, sa z pôvodného vybavenia objektu zachovalo veľmi málo. Úpravy prebehli aj v 20. storočí. Na objekte sa ešte donedávna sporadicky zachovali architektonické detaily (renesančné okno, portál, konzoly s maskarónmi, rímsy, nápisové tabule). Pri architektonickom výskume sa našli zvyšky sgrafitovej ornamentiky. [9]

Pamiatková ochrana
Asanácia, rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ dnes existuje ako torzo prekryté priestormi obchodného domu.
 

V roku 1956 v ňom umiestnili internát poľnohospodárskeho učilišťa, v polovici 20. storočia tu sídlili drobné prevádzky a podniky. Utilitaristické úpravy – výmena okenných otvorov, vstupov a ich vyplní, realizácia nových priečok, osadenie nového stropu s nosníkovou konštrukciou na druhom podlaží východného krídla a postupná likvidácia architektonických článkov – spôsobili chátranie objektu, ktoré ukončila v roku 2002 asanácia západnej časti kaštieľa, obnova východnej časti a jej začlenenia do novostavby obchodného domu. [10]

Prístup
Situovaný je na severovýchodnom okraji historického jadra mesta, oproti železničnej stanici nad sútokom Váhu a Revúcej.
Fotogaléria
Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Kaštieľ sv. Žofie foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 68.
[2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 84.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 68.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 167.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 68.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 167.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 68.
[6] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 87.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 167.
[8] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 87 – 88.
[9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 167.
[10] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 88.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.081236, 19.308977
49°04'52.5"N 19°18'32.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk