Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Darholcovský kaštieľ
Lokalita
obec Šarišské Michaľany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1736. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a strešnou vežičkou má štítové priečelie s veľkým štukovým barokovým oknom, slnečnými hodinami a štít s volútovými krídlami a segmentovým zakončením. Štít členia dva pilastre, medzi ktorými je stojatooválny štukový rám s nástennou maľbou sv. Floriána a erb rodiny Szirmay. [1] Na drevenej vežičke sa nachádza dvojramenný kríž.
 

Kaplnka bola pôvodne zasvätená sv. Floriánovi a slúžila rodine grófa Tomáša Szirmaya. Je súčasťou renesančného kaštieľa, ktorý v 17. storočí prešiel barokovou prestavbou. Kaplnka bola pristavaná k jeho severozápadnej veži. [2]
 

Kaplnka má v interiéri dve stropné maľby. Na jednej je zobrazený výjav Nanebovstúpenia Pána. Stará maľba je zvláštna tým, že namiesto 12 apoštolov, je na nej zobrazených 13 apoštolov. Jeden z nich sa nápadne odlišuje od ostatných. Či ide o podobizeň grófa Szirmaya, alebo dvorného maliara, ktorý pôsobil na majetkoch panstva, nie je známe. na druhej stropnej maľbe je výjav zo života sv. Ľudovíta IX. (1226 – 1270), francúzskeho kráľa, ktorý bol veľkým ochrancom posvätných miest vo Svätej zemi. Počas križiackych výprav bojoval proti expanzii moslimov. Zvláštnosťou medzi dvoma klenbami stropu je skutočnosť, že jedna klenba je vyššia oproti druhej približne i jeden meter, preto je v kaplnke dobrá akustika. Za najpozoruhodnejšiu z malieb v kaplnke je považovaná maľba ukrižovanej ženy od neznámeho autora zo série fresiek na priečelí chóra. Výjav predstavuje sv. Júliu ako pannu a mučenicu. Sú známe len dve maľby takéhoto typu. Na Slovensku v kaplnke v Šarišských Michaľanoch a vo Francúzsku. Ľudia si zvyčajne veľmi mýlia sv. Júliu a sv. Julianu. Dve svätice však žili v rozdielnom storočí. Z ďalších obrazov na priečelí chóru je sv. Cecília, patrónka hudobníkov, ktorá hrá na organ. Ďalší obraz je veľmi poškodený a je možné rozoznať iba torzo anjela, ktorý hrá na bubnoch. [3]
 

Zo zariadenie pôvodného oltára zostalo do roku 1987 torzo obetného stola a bohostánku. Obetný stôl bol vo forme barokovej imitácie čierneho mramoru s rozmermi približne 2,5 x 1,3 m. Bol zdobený mušľovými ornamentmi. Bohostánok bol biely a pozlátený. Vnútrajšok bohostánku bol vymaľovaný na tmavomodro so zlatými hviezdami. V stene oltára sa nachádzal kríž. Po pravej strane stál sv. Ján evanjelista, držiaci v ruke kalich, z ktorého vychádzal had. Po ľavej strane kríža bola socha Panny Márie stojacej pod krížom. Celý oltár podopierali štyri stĺpy s vyrezávanými hlavicami. Po stranách oltára boli anjeli. Lavice boli dubové a vyrezávané. Po ľavej stane oltára bol drevený držiak, ktorý trčal asi jeden meter zo steny. Pravdepodobne na ňom visela večná lampa. Po pravej strane pri sakristii a pri dverách bola diera do stopu. Tu viseli laná od zvona. Pôvodná dlažba v kaplnke bola kamenná (pieskovec opracovaný do štvorcov). Sakristia mala tiež klenbu. V stene bola skrinka pre bohoslužobné predmety. V súčasnosti sú tam dvere – vchod do sakristie. Vo veži bol zvon, ktorý zabavili počas prevej svetovej vojny. Z interiéru kaplnky sa zachovalo veľmi málo. Posledná časť bohostánku a obetného stola bola spálená v roku 1987. Zo steny oltára sa zachránili dve sochy – sv. Ján evanjelista a Panna Mária stoja pod krížom. Ďalej dve torzá lavíc, ktoré sú na pôjde starej fary. [4]
 

Vizitácia uvádza, že medzi schodmi do kaštieľa a kaplnkou, bola veľká socha Panny Márie na podstavci. V múre kaštieľa, hneď napravo pri vstupe do nádvoria kaštieľa sa nachádzala socha sv. Jána Nepomuckého. Na múre boli namaľované dva obrazy, ktorých stav bol už v tej značne zlý a boli zničené poveternostnými podmienkami. Pri kaplnke stál mohutný gaštan a pod ním bol travertínový kameň, kde sedávali páni. [5]
 

V kaplnke pôsobili dvorní kapláni. Nielen v evanjelickej vizitácii sa píše, že počas reformácie si manželka Štefana Szirmaya, Zuzana, doviedla kňaza, ktorý býval v kaštieli a slúžil bohoslužby pravdepodobne v kaplnke. Z prvých známych kňazov františkánov – minoritov sú známi – Bonaventúra (1752 – 1755), Severín Fedorkovič (1755 – 1761), iný kňaž – meno je nečitateľné (1761 – 1765), Serafín Borssani (okolo roku 1785). Za veľkostatkára Gejzu Pulszkého sa kaplnka používala veľmi málo. Posladné obrady boli za pôsobenia vdp. Alexandra Kovácza a to v roku 1937 pri pohrebe Imre Hodossiho – syna veľkostatkára z Malého Šariša, ktorý zahynul v lietadle pri železničnej stanici. Okrem pátrov minoritov, chodil na návštevy kaplnky gróf František Barkóczy, ostrihomský primáš, ktorý bol bratom Kláry Szirmayovej a občas slúžil v kaplnke bohoslužby. V čase, keď mal kaštieľ vo vlastníctve Gejza Pulszky – vierovyznaním luterán, jeho manželka horlivá katolíčka si pozývala katolíckych niekoľkých kňazov z Maďarska. [6]
 

Po druhej svetovej vojne prišiel do obce Msgr. Melichar Zelený, pápežský prelát a chcel kaplnku opraviť, naďalej používať. Nebolo mu to zo strany vtedajšej vládnucej mašinérie dovolené. Zachránil však relikvie pred znesvätením. Sochy darovala Karolína Pulszká vdp. Alexandrovi Kováczovi. V tej dobe nechcel nikto zasahovať do rabovania a znesväcovania kaplnky. Ľudia sa báli. [7]
 

V súčasnosti sú vo svätyni umelecky prispôsobené zrkadlá ešte zo svadobnej siene. v strede je kríž, ktorý vyobrazil miestny rodák Jozef Kušnirik. Po bokoch kríža sú dve ikony Pána Ježiša učiteľa a Presvätej Bohorodičky. Na bočných oltároch sa nachádzajú ikony Povýšenia sv. kríža a Presvätej Bohorodičky. Autorkou ikon je Jana Mašlejová zo Šarišských Sokoloviec. Obetný stôl a bočné oltáre (spodnú časť) vyhotovil stolár z Kapušian Jozef Donronský. Vrchné časti boli vyrobené miestnym rezbárom Jurajom Lazorom. Predlohou mu boli časti z pôvodného bohostánku. Bohostánok, ktorý bol v zlom stave pochádzal z rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela a niektoré fragmenty na ambóne sú z rímskokatolíckeho kostola z Uzoviec. Na celej rekonštrukcii a zlátení sa podieľala Adriana Sekeráková (Franková). Večnú lampu podaroval Vincent Leššo. V sakristii je nábytok, ktorý venovala rodina Boriščákova a bol opravený Jurajom Lazorom. [8]
 

V ďalších rokoch pokračovalo zveľaďovanie interiéru a exteriéru kaplnky. V roku 2007 umelecký rezbár Tomáš Lajmon z ateliéru Drevon – ART vyhotovil krížovú cestu. Najhodnotnejšie dielo – ikonostas bol inštalovaný v októbri 2013 v rámci 20. výročia od slúženia prvej svätej liturgie v kaplnke. Ikonostas je neoddeliteľnou súčasťou gréckokatolíckych chrámov a v kaplnke dovtedy roky chýbal. Konštrukciu vyhotovila firma Drevovýroba OPDP, spol. s r.o. Štefana Osloviča z Lipian. rezby Vladimír Tomko z Prešova. Všetky ikony napísal Milan Lajčiak z Michaloviec. Zlátenie previedla Jana Mašlejová zo Šarišských Sokoloviec. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1987 sa začala rekonštrukcia kaštieľa a kaplnky. Projektovú prípravu vypracoval Ing. arch. Štefan Jáni zo Stavoprojektu Prešov a umelecko-historickú expertízu Jozef Kundrík. Reštaurovanie stropných malieb previedol Jaroslav Rešovský zo Štátneho reštaurátorského ateliéru Bratislava, oblastný ateliér Košice. Samotnú rekonštrukciu previedli pracovníci Pamiatkostavu Žilina. Bola snaha, aby kaplnka slúžila ako svadobná sieň, čo sa komunistom aj podarilo na obdobie šiestich rokov. Od 28. novembra 1993 slúži pre potreby katolíckej cirkvi byzantského obradu. [10]
 

V roku 2007 sa previedla plynofikácia kaplnky a sakristie. V marci 2013 sa uskutočnila výmena zastaraných elektronických zvonov za nové digitálne zvony a v máji výmena opotrebovaných reproduktorov. Na chóre bola položená plávajúca podlaha a boli vymaľované schody. V auguste 2013 bola vymaľovaná svätyňa a opravené umelecké zrkadlá, ktoré poškodila vlhkosť, položená plávajúca podlaha vo svätyni a, vymaľované vstupné dvere. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža   foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012Šarišské Michaľany - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža a kaštieľ foto © Viliam Mazanec 3/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 316.
[2] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. Šarišské Michaľany a Gréckokatolícka cirkev Sabinov, 2014. s. 7.
[3] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 7 - 8.
[4 - 5] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 8.
[6] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 8 - 9.
[7] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 9.
[8 - 9] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 10.
[10] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s. 9.
[11] SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. s.10.
Bibliografia
SEKERÁK, Marek: Gréckokatolícka baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža. Šarišské Michaľany a Gréckokatolícka cirkev Sabinov, 2014. 52 s
www.sarisskemichalany.sk
GPS
49.068368, 21.132667
49°04'06.1"N 21°07'57.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk