Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sfragistika
veda o pečatiach, ich zhotovovaní, vzniku, vývoji a funkciách. Z gréckeho slova sfragis = pečať. Ako pomocná historická veda sa osamostatnila koncom 19. storočia, predtým slúžila len ako prostriedok kritiky historických prameňov. Sfragistika spolupracuje s diplomatikou, heraldikou, genealógiou, numizmatikou a s dejinami umenia. Najviac súvisí s diplomatikou, lebo v minulosti sa listiny uzatvárali a overovali pečaťami. Sfragistika poskytuje údaje o procese zlistinenia a diplomatika jej pomáha časovo zaradiť pečate, poskytuje údaje o menách pečatiteľov, technickej stránke pečatenia a o použitom druhu pečate.
 

Sfragistika má dve funkcie:
 

1. pomocnú – slúži iným vedám
 

2. samostatnú – rozvíja bádanie o pečatiach z hľadiska ich technického vyhotovenia, klasifikácie a systematizácie podľa rôznych kritérií. Na základe získaných informácií robí uzávery o význame pečatí v spoločenskom živote na jednotlivých stupňoch vývoja ľudskej spoločnosti.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 89.


www.pamiatkynaslovensku.sk