Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šišov - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1781. Veža bola pristavaná až v roku 1821. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou za presbytériom a vežou vstavanou do štítového priečelia. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké, veža má v spodnej časti lizénové rámovanie. Trojosové priečelie má rizalit, v ktorom je portál zakončený segmentovým oblúkom. Veža, situovaná na strednú os štítového priečelia, má dvojstupňovú ihlanovú strechu. [1]
 

Hlavný oltár Povýšenia sv. Kríža pochádza z čias stavby kostola. Je to stĺpová a pilastrová architektúra s drevenými sochami anjelov. Nad ním je na zadnej stene presbytéria zavesený obraz Povýšenia sv. Kríža v rokajovom ráme. [2] Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého bol klasicistický z konca 18. storočia s obrazom svätca. Zvon je pravdepodobne z roku 1600. [3]
 

Počiatky kostola nie sú bližšie známe, sú však možno staršie ako prvá písomná správa o obci. Vyplýva to z listiny ostrihomského arcibiskupa Lodomera z roku 1285, ktorou daroval príjmy zo štvrtiny cirkevných desiatok z fár v Topoľčanoch, Krušovciach a v Šišove Nitrianskemu biskupstvu a Nitrianskej kapitule. Svoj čin odôvodňoval skutočnosťou, že o zriadenie týchto fár mala už pred obnovením Nitrianskeho biskupstva (t. j. pred rokom 1083) veľké zásluhy veľkofara sv. Martina pod Nitrianskym hradom, ktorá bola spočiatku ich materskou farou. Podľa toho by kostol a fara v Šišove mohli pochádzať už z konca 11. storočia. Včasnorománsky kostol so starým patrocíniom sv. Margity stál potom akiste po viacerých opravách alebo prestavbách až do 70. rokov 18. storočia. Vtedy ho zbúrali a začali na jeho mieste stavať dnešný kostol, zasvätený pamiatke Povýšenia sv. Kríža, ktorý aj s novou farou definitívne dokončili v roku 1781. [4]
 

Kostol bol spočiatku bez veže. Vežu k nemu pristavili až v roku 1821 a pri kopaní jej základov našli aj kamene s nápismi. Strecha kostola bola pôvodne pokrytá šindľom, ktorý až začiatkom 20. storočia nahradili škridlovou krytinou. Tá bola omnoho ťažšia, takže prišlo neskôr aj k popraskaniu múrov kostola a tie museli po prvej svetovej vojne stiahnuť železnými tyčami. Bočné fasády kostola s oknami sú hladké a iba priečelie s portálom, na ktorom je letopočet stavby veže, je členené rizalitom. [5]
 

Až donedávna boli v kostole aj dva bočné oltáre, a to oltár sv. Jána Nepomuckého a oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Obraz sv. Jána Nepomuckého na prvom oltári bol starší a pochádzal z prvej polovice 18. storočia. Jeho autorstvo sa v kronike pripisuje
 

známemu barokovému maliarovi Jánovi Kupeckému, podľa čoho sa obraz dostal do kostola odinakiaľ. Obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie bol mladší, vznikol až v prvom desaťročí 19. storočia a namaľoval ho peštiansky maliar. Neďaleko neho bola na stene voľná baroková socha sv. Barbory z 18. storočia a v sakristii opatrovali gotickú sošku znázorňujúcu Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ostatné zariadenie kostola (drevená kazateľnica, krstiteľnica, socha sv. Antona Paduánskeho a organ) bolo mladšie a pochádzalo z konca 19. storočia. Zo starého zbúraného kostola sa zachovala iba kamenná svätenička pri vchode do kostola a vo veži kostola stredoveký zvon z 15. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí nad obcou na starom hradisku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 248.
[2] www.sisov.sk/o-nas/ (5.4.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 248.
[4 - 6] www.sisov.sk/o-nas/ (5.4.2018)
Bibliografia
www.sisov.sk
GPS
48.655182, 18.177730
48°39'18.7"N 18°10'39.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk