Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sládkovičovo - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sládkovičovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne protestantský kostol postavený pred rokom 1620. Prebudovaný na katolícky bol v roku 1736. Upravovali ho v rokoch 1786 – 1845 a po roku 1945. Ide o sieňový priestor s oblým uzáverom a bez veže. Interiér má rovný strop. Nástenné maľby s figurálnymi scénami sú od Gustava Schüleho z roku 1926. Priečelie je členené pilastrami s rímsovou hlavicou a zakončené veľkým tympanónom zaberajúcim celú šírku fasády. Samostatne stojaca baroková veža je vklinená diagonálne medzi loď a presbytérium. Zvonica členená nárožnými pilastrami je zakončená murovaným ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu a v spodnej časti má na nároží štyri plastiky. [1] Zvukové okná sú segmentovo zakončené.
 

Kazateľnica je z konca 18. storočia, na parapete má plytký reliéf sv. Kataríny. Krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia. Lavice sú z konca 18. storočia s vyrezávaným rokajovým ornamentom a ružovým festónom. Voľné obrazy sv. Michala archanjela a Krista na kríži s Máriou a sv. Jánom pod krížom sú z 19. storočia, oba maľované na plátne. [2]
 

Najstaršie zmienky o kostole pochádzajú až zo 17. storočia. Jednoloďová stavba pravdepodobne s polygonálnou apsidou mala západo-východnú orientáciu. Osvetlená bola piatimi oknami lode a okrúhlym oknom vo svätyni. Na západe bola situovaná drevená organová empora. Do roku 1761 boli v interiéri postavené tri oltáre. Okrem hlavného to boli bočné, zasvätené sv. Jozefovi a sv. Jánovi Nepomuckému. [3]
 

Koncom 18. storočia, po prevedení vlastníctva panstva na náboženský fond, sa prikročilo k výstavbe nového kostola. Ako jediná stavebná súčasť architektúry staršieho objektu ostala zachovaná veža, pripojená k novému, južne orientovanému presbytériu. Novostavba svojou utilitárnou formou s redukovaným plastickým dekorom zodpovedá „štandardizovaným“ riešeniam z prostredia stavebného riaditeľstva Uhorskej komory. Do jej interiéru bol prenesený barokový mobiliár, ale v priebehu 19. – 20. storočia však došlo k jeho postupnej obmene. Na empore bol inštalovaný organ z dielne Martina Šaška (1866), vo svätyni neogotický hlavný oltár (1908) od Jozefa Krauseho. [4]
 

Loď bola nanovo zastropená v roku 1897, kedy bola na hlavnom priečelí osadená i socha Panny Márie s dieťaťom, dar grófky von Firmian. Rozsiahla obnova stavby sa uskutočnila v roku 1926. Steny lode vyzdobil nitriansky maliar Gustav Schüle cyklom figurálnych malieb, ktoré vznikli z prispenia bývalých vojakov, vojnových zajatcov a ich rodín. [5]
 

Z troch pôvodných zvonov sa do súčasnosti zachoval veľký, odliaty v roku 1770 v trnavskej dielni Mateja Orfandla. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Do kostola bol v roku 1922 zavedený elektrický prúd. Modernizácia pokračovala vysvietením vežových hodín, inštalovaním lustrov v lodi a reflektorov vo svätyni. Obnovy boli vykonané v polovici 60. rokov 20. storočia a po roku 2000. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta. Areál okolo neskorobarokového farského kostola vytvára spolu s priľahlým areálom kaštieľa najstaršie jadro sídla. Severne od kostola stojí budova starej fary, pred jej hlavným priečelím dostalo miesto súsošie sv. Trojice. Na ploche dnešnej farskej záhrady sa nachádzal cintorín, na ktorom sa pochovávalo do začiatku 80. rokov 18. storočia. [8]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 114.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 114.
[3 - 8] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Nanebovzatia_Panny_Márie_(Sládkovičovo) (5.5.2021)
GPS
48.205392, 17.644875
48°12'19.4"N 17°38'41.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk