Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sliač, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická sakrálna stavba zo začiatku 19. storočia. Obnovená bola v roku 1855 a 1936. Ide o obdĺžnikový objekt s rovným uzáverom presbytéria a transeptu, nad krížením ktorého je veža. Na fasáde je z troch strán okolo lode stĺporadie. Pôvodný zámer staviteľa - napodobnenie gréckeho periptera narušila až prestavba dispozície v roku 1936. Výmaľba je z roku 1936 od významného maliara Jozefa Hanulu. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Hildegardy je tiež od Hanulu. Obraz Ukrižovania je z roku 1895. Obraz Kristus v Emauzoch je od D. Böhma zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Podľa iného zdroja dala kaplnku sv. Hildegardy postaviť až v roku 1855 v parku pod kúpeľmi v Rybároch (Sliači) rakúska arcikňažná Hildegarda, manželka rakúskeho arcikniežaťa Albrechta, ako prejav vďaky za zlepšenie svojho zdravotného stavu počas pobytu v sliačskych kúpeľoch. Arcikňažná Hildegarda bola nielen vzdelaná, ale aj veľmi nábožná žena. Zomrela mladá, len 39 ročná, 2.4.1864 vo Viedni a je pochovaná v krypte kapucínskeho kostola vo Viedni. Kaplnku sv. Hildegardy posvätil biskup Štefan Moyses 1. júla 1855. Na strope sa nachádzajú hodnotné maľby štyroch evanjelistov. [3]
 

Vo vežičke kaplnky je umiestnený menší zvon. Kaplnka sv. Hildegardy bola rozšírená a vymaľovaná počas pôsobenia farára Antona Šaláta. Počas druhej svetovej vojny na konci zimy 1944 a začiatkom jari 1945 pri prechode frontu bola kaplnka čiastočne poškodená. V tej dobe sa konali bohoslužby v jednej miestnosti kúrie Thuránskych, nachádzajúcej sa na konci Kúpeľnej ulice, ktorá taktiež utrpela vojnovými udalosťami a ktorú po vojne opravili. [4]
 

V povojnových rokoch bola kaplnka viackrát opravovaná a upravovaná, najmä pričinením farárov Alojza Gocníka a Jozefa Kanianskeho. V kaplnke sa počas jej existencie konali nielen sv. omše, ale aj krsty, sobáše, pohrebné obrady a iné pobožnosti. Sv. omše a pobožnosti vykonávali nielen kňazi hájnickej (sliačskej) farnosti, ale aj kňazi, ktorí prišli na liečenie. Z významných osobností, ktorí tu slúžili sv. omše, treba spomenúť Andreja Hlinku, biskupa Dr. Eduarda Nesceia, Juraja Macáka, biskupa Eduarda Kojnoka a iných. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 9/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 3/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 3/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 9/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 3/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 3/2016Sliač - Kaplnka sv. Hildegardy foto © Ladislav Luppa 3/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 121.
[3 - 5] http://sliac.fara.sk/o-farnosti/kaplnka-sv-hildegardy/ (27.3.2017)
Bibliografia
www.sliac.sk
GPS
48.608592, 19.158228
48°36'30.9"N 19°09'29.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk