Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sobotište - habánsky (vodný) mlyn
Lokalita
obec Sobotište, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Habánsky (vodný) mlyn v Sobotišti je jedným z posledných zachovaných habánskych mlynov na Slovensku. Najstaršie zmienky o mlyne sa viažu k roku 1547, keď ho habánska komunita odkúpila od zemana Klimenta Pappa. Ďalšími datovacími prvkami sú tri vročenia (1739, 1816, 1850). Rok 1739, ktorý sa nachádza na štítovej južnej fasáde nad slnečnými hodinami sa pravdepodobne viaže k najstaršej omietkovej vrstve. Rok 1816 sa nachádza pod slnečnými hodinami a súvisí s poslednou koncepčnou stavebnou etapou mlyna. Posledné vročenie s rokom 1850 a iniciálami sa nachádza na múčnej hrade na mlynskom lešení a spája sa asi s obnovou technologického zariadenia mlyna. [1]
 

Samotná budova mlyna, ktorý je postavený zväčša z lomového kameňa premiešaného pálenými tehlami a tehlami z ubitej hliny (surovice), je obdĺžnikového tvaru. Strecha mlyna je sedlová, pokrytá pálenou škridlou. Približne do roku 1913 bola krytina na mlyne zo slamených snopkov, ktoré boli namáčané v hlinenom blate. Bola to nehorľavá habánska krytina, inde neznáma. [2]
 

Do roku 1945 bol mlyn v spoločnom vlastníctve habánskej obce, ktorá ho prenajímala a zisk odovzdávala do spoločnej pokladnice. Mlyn prestal slúžiť pôvodnému účelu v roku 1951, kedy prišlo k zrušeniu živností a následne ďalšie pol storočie chátral. [3]
 

Mlyn je najstaršou stavbou habánskeho dvora v Sobotišti. Ide o jeden z posledných zachovaných habánskych mlynov na Slovensku a má tak nevyčísliteľnú historickú i architektonickú hodnotu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2001 bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy a statické zabezpečenie mlyna. V rokoch 2019 – 2020 objekt prešiel v rámci projektu "Po stopách habánov" komplexnou rekonštrukciou. Pôvodné súčasti mlyna, ktoré sa zachovali, boli zreštaurované a sú ponechané v interiéri. [5]
 

Habánskemu mlynu bola prinavrátená neskororenesančná podoba a je jednou z hlavných dominánt pamiatkovej zóny. [6]
 

Realizácia: 2019 – 2020
 

Vlastník: Obec Sobotište

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako muzeálna expozícia.
 

V obnovenom habánskom mlyne je v súčasnosti zriadené múzeum habánov. Expozícia sa zameriava na históriu vzniku novokrstencov a ich pôsobenie na Morave a na juhozápadnom Slovensku. Časť expozície je venovaná prenasledovaniu a migrácii tejto komunity. Z exponátov zaujme model habánskeho domu, prierez habánskou strechou, repliky pôvodných odevov, či sobotištskej fajansy. Prehliadky prebiehajú s výkladom, v ktorom je zahrnutá i história mlynárskeho remesla. [7]

Prístup
Stojí v centrálnej časti Pamiatkovej zóny Sobotište – habánsky dvor.
Poznámky
[1 - 7] https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/habansky-mlyn-sobotiste (11.4.2022)
Bibliografia
ŠABÍKOVÁ, Eva: Habánsky mlyn v Sobotišti. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 4, s. 20 – 25.
www.obecsobotiste.sk
GPS
48.733011, 17.403576
48°43'58.8"N 17°24'12.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk