Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1784 - 1786. [1] Sieňový obdĺžnikový priestor s polkruhovým uzáverom a strešnou vežou. Centrálny priestor má kupolovitú placku. Uzáver je zaklenutý pruskou klenbou. Fasády sú hladké. [2]
 

Po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781 cisárom Jozefom II., dostali evanjelici slobodu vo vyznávaní svojej viery. Belianski evanjelici začali ihneď prípravy na stavbu vlastného kostola. Pozemok darovali Kaltstein, Schmeisz a Gulden. Prípravné práce sa začali v zimnom období rokov 1783 - 1784. Základný kameň bol položený 7. mája 1784. Stavba chrámu trvala dvadsať mesiacov. 22. januára 1786 bol vysvätený a odovzdaný do užívania. Stalo sa tak za pôsobenia kňaza Jonasa Bubenku. [3]
 

Architektúra kostola vychádza z odlišných liturgických potrieb evanjelickej cirkvi, čo zohľadňuje sieňový priestor s centrálnym oltárom. Pôdorys kostola je krížový, transept má krátke výstupky, zaklenutý je pruskými klenbami a kopulou nad krížením. Pôvodne mal chrám len jednu predsieň a to na východnej strane za oltárom. V roku 1823 bola pristavaná aj na severnej strane od cesty a pri storočnici chrámu v roku 1886 boli pristavené ďalšie dve predsiene. Kostol mal pôvodne šindľovú strechu. Po rokoch, keď šindeľ doslúžil, bola strecha v roku 1910 pokrytá eternitom. [4]
 

Neskorobarokový oltár pochádza z konca 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry je obraz Krista zachraňujúceho sv. Petra na mori z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica je rokoková z roku 1792, je zdobená tordovanými stĺpmi, rokajovou ornamentikou a maľbou Dobrého pastiera. Po obvode interiéru sa na východnej, západnej a severnej strane nachádza barokovo-rokoková drevená empora z roku 1792, pomaľovaná kvetmi a listami Súčasťou interiéru je tiež rokoková krstiteľnica z konca 18. storočia. [5] Pôvodný starý organ z Galície bol zakúpený zo zbierok veriacich v roku 1786. Súčasný organ bol zakúpený v Budapešti za 10 000 korún od firmy Otto Rieger, váži 3 tony a má viac ako 3 000 píšťal. Vysvätený bol 3. februára 1907. [6]
 

V roku 1787 bol inštalovaný zvon na vežičke kostola. [7]
 

Pri 150. výročí posvätenia chrámu bola 19. júna 1936 odhalená reliéfna tabuľa Samuelovi Weberovi, ktorá je umiestnená pri kazateľnici. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Povojnové roky 20. storočia sa vyznačovali tým, že sa na kostole nekonala žiadna väčšia údržba, dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov. Štátne a stranícke orgány v tom období nemali záujem na udržiavaní cirkevných budov. Až v roku 1984 za pôsobenia námestnej farárky Heleny Benkovej bol svojpomocne vymaľovaný interiér kostola. [9]
 

V lete roku 2000 bol obnovený oltárny priestor. V obnove sa pokračovalo počas pôsobenia farára Martina Fečka, ktorý prišiel v roku 2002 a od začiatku bol aktívny v duchovnom i materiálnom živote, bol hlavným iniciátorom generálnej opravy fasády kostola, spolu s dozorcom J. Gemzom a kurátorom F. Guldenom. [10]
 

V roku 2003 sa svojpomocne uskutočnili odvodňovacie práce a izoláciu proti vlhkosti, vymenili odkvapové žľaby a zvodové rúry. V nasledujúcom roku bol urobený náter plechovej časti strechy a vežičky. Po ukončení týchto prác prevzala rekonštrukciu fasády v roku 2006 firma STEMP. Financie boli z väčšej časti získané z Ministerstva kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ (1 220 000 Sk). Mesto Spišská Belá prispelo sumou 50 tisíc Sk. Zvyšná časť do celkovej sumy 1 616 050 Sk bola hradená z vlastných prostriedkov. Práce boli ukončené v roku 2007. [11]
 

Významným počinom bolo ozvučenie kostola a rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane osadenia svetiel výkonnejšími zdrojmi. Po skončení elektrifikačných prác bolo svojpomocne urobené odvetranie vnútorného sokla kostola. Okrem toho bola vymenená stará konštrukcia a strešná krytina na štyroch vstupných predsieňach a vymenené okenné parapety v hodnote 157 718 Sk. Súčasne bola zhotovená dvojica vchodových dverí. [12]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 964/0. [13]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta. Letná 6.
Fotogaléria
Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 7/2022Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020Spišská Belá - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Repta 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 150. http://ecav.spisskabela.sk/o-nas/nase-kostoly/ (27.3.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 150.
[3 - 4] http://ecav.spisskabela.sk/o-nas/nase-kostoly/ (27.3.2023)
[5] https://spisskabela.sk/navstevnik/sakralne-pamiatky/evanjelicky-kostol-a-v/ (27.3.2023)
[6 - 12] http://ecav.spisskabela.sk/o-nas/nase-kostoly/ (27.3.2023)
[13] www.pamiatky.sk (27.3.2023)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.189209, 20.457356
49°11'21.2"N 20°27'26.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk