Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1790 – 1796 podľa plánu Františka Bartela. Ide o sieňový objekt bez veže na pôdoryse gréckeho kríža s obiehajúcou murovanou protestantskou emporou, na parapete zdobenou luiséznym festónom. Do uzáveru interiéru je vstavaný plný múr, za ktorým sa nachádza sakristia. Klenba zbieha do vystupujúcich nástenných pilierov s pilastrami. Fasáda je trojosová, s vykrojenými štítmi a bohatou luiséznou ornamentikou. [1]
 

Oltár je klasicistický s obrazom modliaceho sa Ježiša na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane. Na oltári sa nachádza i alabastrový reliéf znázorňujúci rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. [2] Polychrómia oltára i kazateľnice je od J. M. Sporera. Oltár, kazateľnicu a organ znovu pozlátil J. Fuhrmann v rokoch 1895 – 1896. Klasicistická krstiteľnica z roku 1783 je medená. Klasicistické kostolné lavice z červeného smreka zhotovil stolársky majster Thomas Thern, stolára zo Spišskej Novej Vsi v roku 1797. [3] Organ postavil v rokoch 1822 - 1823 viedenský majster Friedrich Deutschmann. Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi. [4]
 

V interiéri kostola sú od júla 2013 umiestnené zreštaurované originály sôch štyroch evanjelistov - sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka a sv. Matúša, ktoré boli pôvodne umiestnené na priečelí vstupu do mestského cintorína. [5]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína bohoslužobné výšivky zo 17. a 18. storočia, [6]
 

Základný kameň bol položený dňa 29. marca 1790. Zborový dozorca Martin von Grϋnblath verejne prečítal listiny v ňom uložené – Rezolúciu Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, ktorou bola stavba kostola povolená, Historickú správu pre potomstvo, ktorú v latinskej a nemeckej reči zostavil miestny evanjelický kazateľ Andreas J. Czirbesz a Prevolanie k občianstvu, ktoré spracoval miestny druhý kazateľ M. Michael Gotthard. Riadením stavby bol poverený Martin Paltzmann. Murárskym majstrom, ktorý vytvoril i plány kostola bol Franz Bartel a tesárskym majstrom Jakob Damrel. Stavba bola ukončená a vysvätená 9. októbra 1796 superintendentom Samuelom Nicolaiom. [7]
 

Na hlavnom štítovej fasáde je kríž – znak kresťanstva. Nad hlavným vchodom je umiestnená medená doska s latinským nápisom, ktorý hovorí, že stavbu kostola povolil šľachetný Jozef II. v roku l789, že stavba bola šťastne začatá za kráľa Leopolda II. v roku 1790 a za vlády cisára a apoštolského kráľa Františka II. bola z vlastných prostriedkov dokončená v roku 1795. [8]
 


 

DEO.STATORE.
 

SACRAM.HANC.AEDEM.
 

QVAM.DIV.IOSEPHVS.II.PRINC.OPT.
 

A.MDCCLXXXIX.NOVAM.EXTRVI.BENIG.ANNVIT.
 

GLORIOSISS.AVSPICIIS.LEOPOLDI.II.AVG.
 

COETVS.AVG.CONF.IGLOV.A.MDCCXC.FELIC.INCHOAVIT.
 

ANNO.DEMVM.MDCCXCV.FRANCISCI.II.CAESARIS.
 

AC.REG.APOST.GVBERNATIONE.ET.CLEMENTIA.
 

PROPRIO AERE.CONDIDIT.PERFECIT.
 


 

Klasicistický stĺpový oltár stojaci oproti hlavnému vchodu je postavený z kameňa a tehál. Medzi štyrmi veľkými polychrómovanými stĺpmi s imitáciou mramoru je umiestnený oltárny obraz od dánskeho maliara Johanna Jakoba Stundera z roku 1797 predstavuje „Kľačiaceho a modliaceho sa Krista v Getsemane.“ Na stole oltára stojí kríž so strieborným korpusom ukrižovaného Krista. Postavu Ježiša obklopujú pozlátené lúče. Po boku Spasiteľa sa vznáša anjel, ktorý ho posilňuje v duchovnom zápase, pričom pravicou ukazuje k nebu. V roku 1896 bola pod obrazom nájdená freska s motívom „Ježiš na kríži“, o ktorej nieto záznamu v zborovom archíve. Freska bola namaľovaná pravdepodobne na čerstvú omietku pri stavbe oltára v čase budovania chrámu. Oltár je korunovaný troma symbolmi kresťanských cností: viera (kríž), nádej (kotva) a láska (srdce) a symbolmi Večere Pánovej: klasmi a hroznom. Nižšie je ornamentika: „Kristus pri rozhovore so Samaritánkou pri Jakobovej studni.“ [9]
 

Krstiteľnica je pôvodným inventárom z predchádzajúcej drevenej modlitebne. Má tvar kalicha s vrchnákom, jej kmeň obopína od spodku had z raja, ktorý sa približuje k jablku. Had a jablko predstavujú symboly dedičného hriechu. Je vyrobená z mede a po boku steny ju lemuje pozlátená signatúra. Nápis hovorí, že krstiteľnicu dal zhotoviť Martin Paltzmann – kráľovský banský majster slobodného kráľovského mesta Igló (Spišská Nová Ves) – a to pri príležitosti dosiahnutia opätovnej slobody krstu evanjelikov. Ako prvý bol v nej pokrstený jeho syn Josef. Krstiteľnica je umiestnená vpredu pred oltárom, aby si človek pri pohľade na ňu uvedomil svoju krstnú zmluvu. [10]
 

Pozlátené bronzové lustre kostola sú z roku 1870. Na ich obstaranie sa zozbierali ženy cirkevného zboru. [11]
 

Organ postavil viedenský výrobca organov Friedrich Deutschmann. So stavbou začal v júli 1822 a nástroj bol posvätený 12. januára 1823. Organ podstúpil niekoľko opráv a modernizácií. Nie všetky však pozitívne ovplyvnili kvalitu nástroja. Posledná generálna oprava, ktorá prinavrátila nástroj do pôvodného stavu, sa uskutočnila v roku 2001 pod vedením majstra Petra Franzena. Organ sa využíva ako sprievodný nástroj počas služieb Božích. Vynikajúce kvality nástroja, ako aj mimoriadne akustické dispozície chrámu umožňujú usporadúvanie organových koncertov. [12]
 

Za organom, na tzv. baníckom chóre, sa nachádza 17-tisíc-zväzková knižnica. Jej zakladateľom bol tunajší profesor Karol Pákh a pôvodne bola umiestnená v priestoroch bývalého evanjelického gymnázia. Po poštátnení školy v roku 1918 bola knižnica premiestnená do kostola. Knižnica obsahuje rôznorodú odbornú teologickú literatúru, dobové učebnice a beletriu, prevažne v maďarskom, nemeckom a latinskom jazyku. Jednotlivé knihy Karol Pákh rozdelil podľa vedných odborov v abecednom poradí v 35 skupinách. V knižnici sa nachádza okrem iného aj hodnotný exemplár od J. A. Komenského Orbis pictus. [13]
 

Tolerančný patent z roku 1781 povoľoval evanjelikom stavanie kostolov. Sakrálny objekt však nesmel mať vežu ani zvony. Dúfajúc, že sa situácia časom zmení, cirkevný zbor sa pripravoval na stavbu veže. Návrh spadá do konca 19. storočia, kedy sa oslavovalo sté jubileum od postavenia a vysviacky chrámu. Výstavba dvoch masívnych veží podľa starého plánu na priečelí nebola možná z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Bola tu ale možnosť vybudovať 25 – 30 metrov vysokú vežu na mieste križovania hrebeňa uprostred strechy, preto sa zbor obrátil s prosbou o vypracovanie projektu na Emericha Steindla, budapeštianskeho profesora, ktorý je zároveň autorom projektu súčasnej neogotickej veže rímsko-katolíckeho kostola. Plán a rozpočet veže predložil zboru bez nároku na odmenu. Aby sa mohla veža postaviť, bolo potrebné vybudovať ešte dva bočné masívne štíty a hlavný štít na priečelí opraviť a spevniť. Keďže pri výstavbe a oprave štítov vznikli nepredvídané náklady, nakoniec zboru neostali peniaze na tento veľkolepý projekt. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Vďaka výbornej akustike je kostol obľúbeným miestom organizovania koncertov a festivalov vážnej a organovej hudby (napríklad Medzinárodný organový festival Ivana Sokola). [15]

Prístup
Stojí v centre mesta. Radničné námestie.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol (v pozadí Kostol Nanebovzatia Panny Márie) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol (v pozadí Radnica a Kostol Nanebovzatia Panny Márie) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol (v pozadí Radnica) foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol a radnica foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019Spišská Nová Ves - Evanjelický kostol foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
[2] https://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/pamiatky/evanjelicky-kostol/ (3.2.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 155.
[4 - 5] https://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/pamiatky/evanjelicky-kostol/ (3.2.2021)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 155.
[7 - 14] http://ecavsnv.sk/sk/?page_id=26 (3.2.2021)
[15] https://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/pamiatky/evanjelicky-kostol/ (3.2.2021)
GPS
48.944381, 20.566057
48°56'39.8"N 20°33'57.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk