Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančno-barokový komplex s neskoršími úpravami. Zo stredovekého mestského špitála, spomínaného v roku 1327, prestavali v rokoch 1643 – 1658 časť dnešných objektov kláštora a rozšírený špitál odovzdali po roku 1671 do správy milosrdných bratov, ktorí objekty zväčšili a spolu s kostolom zbarokizovali v rokoch 1727 – 1736. Vtedy k objektu pripojili susedný meštiansky dom a spoločne prefasádovali. Ďalšie dva meštianske domy pripojili v 19. storočí a empírovo prefasádovali. [1]
 

Je to dvojpodlažná štvorkrídlová kláštorná budova s obiehajúcou chodbou okolo pretiahnutého úzkeho rajského dvora a s dvojtraktovou dispozíciou. Kostol sv. Jána z Boha je umiestnený na južnej strane kláštora a prilieha k chodbe. K pôvodnej dispozícii kláštora na severnej strane boli pripojené tri staršie zbarokizované meštianske domy. Priestory chodieb a miestností starého jadra kláštora sú zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami. V prízemí zostali pôvodne hospodárske a spoločenské miestnosti, na poschodí bola nemocnica a klauzúra rehoľníkov. Poschodie je prístupné lomeným schodišťom. Jednotlivé vstupné dvere z chodby do miestností majú kamennú pásovú šambránu a barokové výplne krídiel dverí. Na nádvorí je zamurované torzo pôvodného portálu z roku 1643. Fasády sú členené lizénovým rámom a majú čiastočne zachované pôvodné riešenie renesančných okien s barokovou mrežou. [2]
 

Obdĺžnikový priestor jednoloďového kostola je prístupný z ulice a z chodby kláštora. Zaklenutý je krížovou hrebienkovou klenbou, ktorá zbieha do štylizovaných rastlinných volútových hlavíc pilastrov. Oratórium pre rehoľníkov je segmentovo uzavreté, s podkasaným dreveným parapetom. Vstavaný organový chór pri poslednej úprave rozšírili. [3]
 

Hlavná fasáda s priečelím kostola je jednoposchodová. Štít kostola má volútové zakončenie a vstavanú vežu. Vstupný portál má rozoklanú segmentovú rímsu. V štukovom profilovanom orámovaní je baroková maľba sv. Jána Nepomuckého a sv. Mikuláša. V maľovanej kartuši nadstavca je latinský nápis s chronostikonom 1736. [4] Z nápisu je zrejme, že nemocnica je zasvätená sv. Jánovi z Boha. [5] Veža členená nárožnými pilastrami je zakončená cibuľovitou strechou.
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1727 (1737?). Obnovený bol v roku 1949. Je to stĺpová architektúra v strede s obrazom Oslávenie sv. Jána z Boha od Martina Speera z roku 1778 (9?). Doplnená je sochami sv. Jána Krstiteľa, sv. Jozefa, biskupov sv. Mikuláša a Augustína, v nadstavci sv. Anna, Barbora a Pieta. Oltár sv. Jána Nepomuckého je barokový z polovice 18. storočia, s obrazom sv. Jána Nepomuckého, v nadstavci sv. Rozália. Sochy sv. Petra a Pavla, Šebastiána a Rócha. Oltár Panny Márie je barokový zo začiatku 18. storočia, v strede s obrazom Panny Márie, patrónky Uhorska, v nadstavci sv. Krištof. Doplnený sochami sv. Františka Saleského a sv. Františka Xaverského, sv. Jána Almužníka a ďalším svätcom. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia, doplnená sochami evanjelistov. Vo vrchole sú sochy anjelov a sv. Michala archanjela. Lavice sú barokové zo začiatku 18. storočia. Socha Panny Márie je neskorogotická z konca 15. storočia, opravená a reštaurovaná bola v roku 1949. Obraz Piety je ranobarokový z roku 1650. [6]
 

Výmaľba kostola je pseudobaroková s námetmi zo života sv. Jána z Boha od E. Massányiho a V. Gábora z roku 1949. [7]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza rokokové svietniky z polovice 18. storočia, stojanové svietniky, neskoroklasicistické z 19. storočia. V interiéri sa nachádza obraz Vir dolorum z 18. storočia, epitaf z roku 1686, obraz Karola Boromejského, barokový z 18. storočia, prenesený do kostola z kaplnky biskupského paláca v Spišskej Kapitule. [8]
 

Mesto malo od roku 1327 mestský špitál. Bolo to charitatívne zariadenie, ktoré poskytovalo ubytovanie a starali sa v ňom o starých ľudí, invalidov, bezdomovcov a chorých. Pri špitáli bol kostol. Od roku 1399 ho spravovali augustiáni, ktorí tu založili kláštor. V 17. storočí sa dostal pod správu rehole milosrdných bratov, ktorí tu zriadili nemocnicu. Kláštor a kostol celý zbarokizovali. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Objekty kláštora prešli generálnou obnovou v rokoch 1948 - 1949. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kláštora a kostola je dobrý. Kláštorný komplex je sídlom Domova sociálnych služieb svätého Jána z Boha. Pod týmto názvom ústav funguje od roku 2002, kedy prešiel pod správu Prešovského samosprávneho kraja.
Prístup
Hviezdoslavova 1 - 2.
Fotogaléria
Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (sv. Mikuláš) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (sv. Ján Nepomucký) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (v rannej hmle) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (slnečné hodiny) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha (slnečné hodiny) foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020Spišské Podhradie - Kláštor milosrdných bratov a Kostol sv. Jána z Boha foto © Viliam Mazanec 9/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 164.
[2 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164.
[6] www.tic-spisskepodhradie.com/priroda-a-historia/kulturne-pamiatky (2.12.2020)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164.
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164 - 165.
[9 - 10] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 165.
[11] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 164.
GPS
49.000318, 20.750243
49°00'01.1"N 20°45'00.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk