Kúpeľná architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Vila Ilona
Lokalita
obec Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne bola letoviskom Mikuláša Rösera, ktorý ju postavil v roku 1889 v južnej časti osady, tesne vedľa vily Kis Scepusia (teraz Alica). Neskôr, keď naproti pod cestou chystali stavbu nového kúpeľného domu, ju jej nový majiteľ nechal rozobrať a znovu postaviť na súčasnom mieste v severnej časti osady. Vila Ilona kedysi patrila novohradskému županovi, grófovi Ľudovítovi Degenfeldovi (1843 - 1922). Nazvali ju podľa manželky majiteľa, grófky Ilony rodenej Dessewffy (narodenej v roku 1845). Do polovice 30. rokov 20. storočia bolo v budove sídlo horských vodcov Klubu českoslovenkých turistov a záchrannej služby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vila Ilona v Starom Smokovci je budova v majetku mesta Vysoké Tatry, ktorá bola v minulosti využívaná na bývanie. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 11785/0. [2]
 

Mesto Vysoké Tatry rekonštruovalo túto kultúrnu pamiatku a vytvorilo v nej reprezentačné priestory, ktoré slúžia na rokovania zástupcov mesta so zástupcami domácich a zahraničných partnerov. [3]
 

V roku 2011 bol vypracovaný Zámer na obnovu objektu, na ktorého základe mesto Vysoké Tatry požiadalo Ministerstvo kultúry SR o poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu objektu. Z vlastných prostriedkov bolo vyčlenených v rozpočte mesta v roku 2012 na tento účel 1 196,00 EUR. Na základe tejto žiadosti Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu dotáciu vo výške 7 500,00 EUR na zabezpečenie financovania I. stupňa projektovej dokumentácie - zameranie skutkového stavu, dendrologický prieskum, pamiatkový prieskum, statické posúdenie stavby, vypracovanie architektonickej štúdie. Spracovateľmi jednotlivých častí boli:
 

- dendrologický prieskum - Prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc.,
 

- pamiatkový prieskum - Ing. arch. Ivan Gojdič,
 

- vypracovanie architektonickej štúdie – Ing. Marek Šatanek,
 

- statické posúdenie stavby – Ing. Belo Kačo. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí nad veľkou promenádou, severne od Grand hotela, v blízkosti Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Fotogaléria
Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Vila Ilona foto © Hana Farkašová 3/2014Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Vila Ilona foto © Hana Farkašová 3/2014Starý Smokovec (Vysoké Tatry) - Vila Ilona foto © Hana Farkašová 3/2014
Poznámky
[1] www.nostalgicketatry.sk (9.11.2014)
[2 - 4] www.vysoketatry.sk (9.11.2014)
Bibliografia
www.vysoketatry.sk
GPS
49.141648, 20.221334
49.141648,20.221334www.pamiatkynaslovensku.sk