Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Starý Tekov - Kalvária
Lokalita
obec Starý Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kalváriu tvorí štvorfigurálne súsošie Ukrižovania z hrubozrného pieskovca, stojace na masívnom postamente umiestnenom na štvorstupňovom pódiu. Postament je zaujímavým architektonicko-sochárskym výtvorom. Jeho forma, vychádzajúca z typicky barokových volútových podstavcov, bola v konečnom dôsledku podmienená šírkou mohutnej rímsovej hlavice, ktorá nesie sochy Kalvárie. Po bokoch prečnievajúce odskočené časti rímsy zdobenej palmetovým motívom podpierajú zalamované volúty, ktoré sa opierajú do konkávne vykrojeného drieku postamentu. Ten je bohato reliéfne zdobený, na čelnej strane jemne modelovaným reliéfnym výjavom Oplakávania s postavami mŕtveho Krista, Panny Márie, sv. Jána, sv. Nikodéma a Márie Magdalény. [1]
 

Zo zadnej strany je slohovo najvýraznejšia reliéfna postava sv. Veroniky s náznakom dobového odevu s rokokovým charakterom, držiaca rúšku s podobou Kristovej tváre. Súčasťou výzdoby sú ornamentálne motívy mäkkého rokaja (napríklad výstupok, na ktorom stojí Veronika), ktorý sa používal v období rokov 1740 – 1770. [2]
 

Mohutný kríž s korpusom Krista vyrastá zo symbolického skalného návršia, na ktorom kľačí Mária Magdaléna. Po jeho bokoch stoja v súčasnosti už len kópie pôvodných sôch Panny Márie a sv. Jána, ktoré kvalitou zaostávajú za originálnymi predlohami. Pôvodné postavy Márie Magdalény a Krista prezrádzajú kvalitnú sochársku prácu s prvkami naturalizmu, ktoré zdôrazňujú expresivitu podania a pôsobenia postáv. Exaltovaný prejav bolesti, zdôraznený opakovaním patetických gest postáv stojacich pod krížom, je v určitom kontraste ku kompozícii a jemnému vypracovaniu reliéfu Oplakávania, ktorý vyjadruje skôr tichý, melancholický smútok zúčastnených. Na zadnej strane kríža sú v nízkom reliéfe znázornené Arma Christi (Nástroje umučenia, odspodu v nasledovnom poradí: kliešte a kladivo, kopija a špongia, trstina, džbán, kohút, (?), v krížení hebrejský nápis z kríža, na ramenách kríža biče a vo vrchole lampáš). [3]
 

Podnet, iniciátori, ani dátum vzniku súsošia Kalvárie nie sú známe. Na základe jeho barokového charakteru ho možno datovať do obdobia okolo polovice 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Súsošie bolo reštaurované v roku 1991, kedy boli aj sochy Panny Márie a sv. Jána nahradené umelokamennými replikami. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na mierne vyvýšenom mieste v strede obce pri rázcestí, pred obecným úradom. [6]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 330.
[2 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 330.
Bibliografia
www.starytekov.sk
GPS
48.243526, 18.531110
48°14'36.7"N 18°31'52.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk