Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štiavnik - Kostol sv. Františka Assiského
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šťavník
Lokalita
obec Štiavnik, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1771. Opravený bol po roku 1945. Je to jednoloďová stavba s predstavanou vežou a rovným uzáverom presbytéria, zaklenutá pruskými klenbami. Po strane presbytéria sú prístvby s rovným stropom, južná kaplnka má valenú klenbu s podkasanými lunetami. Fasáda je hladká, členená polkruhovo zakončenými oknami. Vstupný portál s ušnicovou šambránou má datovanie 1771. [1]
 

Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, na oblom parapete rečnišťa má rokajovú ornamentiku. Drevená krstiteľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, na vrchnáku sú zdvojené volúty s rímsou a rokajmi, zakončené malým súsoším Krstu Krista. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza aj rokokovú lampu na večné svetlo z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Podľa doteraz najstaršej zmienky o starom farskom kostole v Štiavniku si nemožno utvoriť podrobný obraz o kostole, lebo v nej chýbajú nielen podrobnosti, ale i niektoré hlavné fakty. Neuvádza sa, kto a kedy ho dal postaviť, ba ani to či je postavený z kameňa alebo z dreva. Klenbu mal len nad svätyňou a v lodi bola rovná povala. Toto môže poukazovať na to, že pôvodným kostolom bola svätyňa a v neskoršej dobe pristavili k nej loď nového, rozšíreného kostola. Tento predpoklad možno podporiť i tým, že v kostole boli tri oltáre "aniguae figura" t. j. starého štýlu, ktorý ponechali zo starého kostola. Ďalej i to, že hoci kostol už bol zasvätený sv. Františkovi Serafínskemu, na hlavnom oltári bola socha Panny Márie a na bočných oltároch sochy sv. Kataríny a sv. Mikuláša. Veža kostola bola drevená a v nej jeden zvon. Kostol mal všetky potrebné veci na slúženie svätej omše. Jeden ornát venoval kostolu gróf Imrich Balassa. Krstiteľnica bola urobená z dreva. Bohoslužobné knihy boli potrhané a zničené. [3]
 

Ďalšia zmienka o kostole tak ako predchádzajúca neuvádza, kto a kedy ho postavil. No uvádza, že kostol je murovaný a klenba je len nad svätyňou a sakristiou. Povala v lodi kostola je tabuľová, nedávno obnovená. [4]
 

V pamätnej knihe obce Štiavnik sa uvádza, že starý kostol stál na terajšom cintoríne. Bol murovaný a gotického slohu. Písomné záznamy sú o ňom datované od 14. storočia. Pozostatky prvého kostola tvorí päť kresaných kameňov nachádzajúcich sa na obecnom cintoríne. [5]
 

Vo vizitácii z roku 1728, sa uvádza, že do kostola sa vchádzalo dvoma vchodmi, a to zo západnej a južnej strany. Vizitácia z uvedeného roku ďalej uvádza, že bol zhotovený nový bohostánok a hlavný oltár. Oltár bol zhotovený z podnetu pána farára a za prispenia finančnej čiastky osvietených a urodzených pánov Štefana Ugroviča, Mikuláša Suňoga, Gabriela Beňovského a tiež miestneho občana Jána Petráňa v roku 1728. Bočné oltáre boli dva, jeden na evanjeliovej strane, tvoril ho bývalý hlavný oltár a druhý na epištolovej strane. V uvedenom roku je zaznamenané, že bola zhotovená aj nová drevená kazateľnica, umiestnená na evanjeliovej strane. [6]
 

Písomné podklady hovoria, že starý kostolík bol postavený na cintoríne južne od farskej budovy, uvádza to aj vizitácia z roku 1766, v ktorej sa píše, že stál medzi vchodom na cintorín a cintorínovým krížom. Vizitácia už presne popisuje vnútornú štruktúru kostola a jeho vtedajší stav. Kostolík bol zasvätený ku cti sv. Františka Serafínskeho. Stavba zachovávala smer západ-východ. Bol celý murovaný, ale už v čase vizitácie múry boli schátralé a slabé, čo svedčilo o veľkej starobylosti: "Ex nimia vetustate". Strecha bola najpravdepodobnejšie pokrytá šindľom. V strede strechy vyčnievala malá drevená vežička, v ktorej bol umiestnený jeden zvon o váhe jedného metrického centa. Tento zvon dala odliať Alžbeta Ugrovičová v roku 1711 za svoje peniaze. Druhá drevená vežička bola nad vchodom do kostola. Hrozila spadnutím. Z nej visel druhý zvon o váhe dva metrické centy z roku 1759. Murovaná a klenutá sakristia priliehala k pravej strane svätyne od severu. Do kostolíka sa vchádzalo jednými dverami od priečelia. [7]
 

Vo vizitácii z roku 1766 je zaznamenaný podrobný opis interiéru kostola. Zariadenie kostola tvorili dva rady lavic po obidvoch stranách lode a spovedelnica. Štyri drevené chóry podopierali drevené na zeleno namal'ované stĺpy, ktoré venčili dookola priečelnú stenu a bočné steny. Tri z chórov slúžili veriacemu ľudu, štvrtý organistovi a spevákom a tu bol umiestnený aj organ. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 256.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 256.
[3 - 8] www.stiavnik.sk (29.9.2017)
Bibliografia
www.stiavnik.sk
GPS
49.243055, 18.466112
49°14'35.0"N 18°27'58.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk