Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strážky (Spišská Belá)
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili v rokoch 1570 – 1590. [1] V druhej polovici 16. storočia a okolo roku 1620 kaštieľ prestavali. Renesančné úpravy dominujúce na fasádach rešpektovali staršie, neskorogotické zásahy, a preto je možné kontinuálne sledovať stavebný vývoj objektu od 15. storočia až po výrazne barokovo – klasicistické úpravy z konca 18. storočia. Začiatkom 18. storočia zničil kaštieľ požiar, v dôsledku ktorého v roku 1711 zanikla aj významná strážska školská ustanovizeň. [2] Kaštieľ bol upravovaný v druhej polovici 18. storočia. Vtedy pristavali štvrté krídlo, čím sa vytvorilo štvorcové nádvorie. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare písmena U. Na nádvorí sú pôvodne otvorné arkády, neskôr zamurované a potom opäť otvorené, na poschodí zasklené. Na dvoch nárožiach sú mohutné bašty. V miestnostiach sú krížové hrebienkové, valené a pruské klenby. [3] Okolo kaštieľa je anglický park ukončený riekou Poprad, ktorý vznikol v 19. storočí. [4]
 

Kaštieľ patril v 16. - 18. storočí rodine Horváth-Stansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov (1584 - 1711) a knižnicu, v tom čase patriacu k najbohatším v Uhorsku. [5] V roku 1801 prešli Strážky do vlastníctva rodiny Szirmayovcov, neskoršie Mednyánszkych a Czóbelovcov, ktorí kaštieľ užívali až do roku 1972. Druhou svetovou vojnou sa začalo obdobie postupného úpadku kaštieľa. Po roku 1972, po smrti Margity Czóbelovej ml., jeho poslednej majiteľky a užívateľky, ktorá je pochovaná v parku, prešiel objekt spolu so zvyškami pôvodného vnútorného vybavenia a priľahlým parkom do správy Slovenskej národnej galérie. [6]
 

Kaštieľ v Strážkach patrí medzi významné pamiatky Spiša. Spolu s neskorogotickým kostolom sv. Anny a goticko-renesančnou zvonicou tvoria jednotný architektonicko-urbanistický komplex. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
 

V kaštieli je pobočka Slovenskej národnej galérie s expozíciou.
 


 

Expozícia historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla.
 

Pôvodný mobiliár, ako aj umelecko-remeselné predmety, sa zachovali v kaštieli len ojedinele a nekompletne. V záujme vytvorenia štýlovo ucelených interiérov dopĺňajú pôvodnú pozostalosť kaštieľa ukážky historického porcelánu, skla, kobercov, hodín a cenné kusy historického nábytku. [8]
 


 

Expozícia Portrét 17. - 19. storočia na Spiši.
 

Kolekcia portrétov 17. – 19. storočia, prezentovaná v priestoroch kaštieľa v Strážkach, pozostáva z veľkej časti diel pochádzajúcich z rodovej galérie. Jednotlivé rodiny, ktoré v minulosti kaštieľ vlastnili, alebo boli navzájom v príbuzenskom zväzku, podporovali portrétne umenie objednávkami u miestnych i zahraničných umelcov. Viacero portrétovaných patrí medzi významné osobnosti kultúrnohistorického, politického a ekonomického života v minulosti Spiša. Rodovú galériu dopĺňa kolekcia portrétov z 19. storočia, ktorá sa viaže k danému umeleckému prostrediu. [9]
 


 

Strážky a Ladislav Mednyánszky.
 

Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919) [10] patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Kaštieľ v Strážkach, ktorý spravuje Slovenská národná galéria, je jediným miestom na Slovensku, kde je prezentovaná stála expozícia diela umelca. Expozícia dokumentuje silné puto Ladislava Mednyánszkého k Strážkam, keďže jeho život i tvorba je s nimi spojené. Tu prežil väčšiu časť detstva a počas svojho života sa sem neustále vracal. Takisto jeho jediný stály ateliér, ktorý mu dal jeho otec postaviť nad hospodárskym krídlom, sa nachádzal v priestoroch rodinného sídla. [11]
 

Výstava Mednyánszkeho tvorby v Strážkach prezentuje maliarov umelecký vývoj prevažne do roku 1900, pričom jeho hlavným motívom bolo okolie Strážok a podtatranská príroda. Mednyánszkeho krajinomaľba reagovala na vtedajšie vplyvy prevažne francúzskej krajinomaľby, tzv. intímnej krajiny, ktoré transformoval do vlastného umeleckého prejavu. Jeho základom sa stalo vyjadrenie dojmov z pozorovanej krajiny, ktoré odzrkadľovali jeho duševné rozpoloženie. Prvá časť expozície prezentuje práve maliarovo rané obdobie, späté s tatranskými motívmi, ako aj prvé portréty miestnych sedliakov, paholkov a kočišov, výrazné typy mužov, ktoré on ako „slabý“ veľmi obdivoval. V druhej časti expozície sa nachádzajú diela prevažne z 80. rokov 19. storočia s motívmi lesných zákutí, postáv na moste inšpirovaných okolím Strážok. Nielen krajinomaľba, ale i množstvo zachovaných portrétov a portrétnych štúdií dotvára kompletný obraz Mednyánszkeho tvorby. Ojedinelou kolekciou je skupina tzv. nedokončených diel, prevažne portrétov, ktoré Mednyánszky po zachytení základnej podoby portrétovaného nechal v rozpracovanej podobe. Tretia časť reaguje na pohnuté obdobie okolo roku 1895, keď zomrel umelcov otec. Vyrovnávanie sa so smrťou sa stalo v tomto období jeho hlavnou témou, čo dokumentujú motívy smrti, duchov a melancholických motívov. Ďalšou témou sú práce s vojnovou tematikou. Mednyánszky sa aktívne zúčastnil 1. svetovej vojny ako vojnový kresliar, ktorý zachytil nielen hrôzy vojny, ale aj bežný život v táboroch a často spájal figurálny žáner s krajinárskym. Expozícia je doplnená aj o diela v priestoroch chodby, kde sú vystavené predovšetkým veľkoformátové krajinárske práce z maliarovho tvorivého obdobia, hlavne do roku 1900. Ide o rôznorodé prístupy k vnímaniu krajiny od klasicky poňatých až po expresívne maľby. Kolekcia je doplnená o diela maliarovho žiaka, spišského maliara Ferdinanda Katonu (1864 – 1932), ktorý sa vo veľkej miere inšpiroval svojím učiteľom. [12]
 


 

Historická knižnica.
 

Stručná historická expozícia zoznamuje návštevníkov s dejinami obce i kaštieľa, s vývojom rodov, ktorým kaštieľ patril. Počiatky významnej slovenskej historickej knižnice, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva, siahajú do poslednej štvrtiny 16. storočia. Knižnica sa kontinuitne vyvíjala 400 rokov a dnes má okolo 8500 zväzkov, časopisov a máp. [13]
 


 

Slovenské sochárstvo 20. storočia.
 

V parku kaštieľa je nainštalovaná stála expozícia sochárstva 20. storočia, v ktorej sú zastúpené diela najvýznamnejších slovenských umelcov. [14]
 

Prístup
Stojí na začiatku obce, v južnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Strážky - stav pred rekonštrukciou foto © Jiří Fiedler 7/1966Kaštieľ Strážky - stav pred rekonštrukciou foto © Jiří Fiedler 7/1966Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky - socha v parku (zbierka SNG) foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky - park foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky - park - hrob príslušníkov rodiny Czóbelovej, ktorá ako posledná vlastnila objekt foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Viliam Mazanec 8/1999Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky - park - hrob príslušníkov rodiny Czóbelovej, ktorá ako posledná vlastnila objekt foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011Kaštieľ Strážky foto © Hana Farkašová 6/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 202.
[2] ŽÁČKOVÁ, Agáta: Kaštieľ Strážky. Bratislava: SNG a Košice: JeS, 1996. s. 2.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 202.
[4 - 5] www.muzeum.sk (13.8.2013)
[6 - 7] ŽÁČKOVÁ, Agáta: Kaštieľ Strážky. s. 2
[8 - 9] www.muzeum.sk (13.8.2013)
[10] Ladislav Medňanský sa narodil v roku 1852 v Beckove. Pochádzal zo šľachtickej rodiny (Mednyánszkovcov a Horváthovcov–Stančičovcov). Po desiatich rokoch sa rodina presťahovala z Beckova do kaštieľa v Strážkach, pri Kežmarku. Roku 1872 študoval na Akadémii v Mníchove, neskôr v Paríži na École des Beaux – Arts v rokoch 1873 - 1875 . V Paríži pôsobil do roku 1878 (ateliér na Montmartri). Potom v rokoch 1889 – 1891 a 1896 – 1897 znovu pobýval v Paríži. Medňanský žil túlavým životom, striedavo v Beckove, v Strážkach, v Paríži, v Budapešti a vo Viedni. Spôsobom života sa svojmu okoliu javil ako čudák. Hmotná zabezpečenosť šľachtica mu umožňovala byť a zostať vo všetkom, čo robil, nezávislým a autentickým. Príroda, krajina a ľud horného Uhorska – Slovenska mu boli trvalou osnovou jeho úsilia od prvých akvarelov a kolorovaných kresieb až po posledné vyzreté prejavy jeho tvorby. Medňanského dielo je možno rozčleniť do troch základných období. Pre prvé obdobie, ktoré sa začalo od roku 1870 boli príznačné krajinomaľby s hmlistými, súmračnými náladami. Tieto snové až elegické meditácie vyústili do zobrazenia riečnych krajín. Medňanský vytvoril v slovenskom maliarstve pojem dovtedy neznámej intímnej krajiny. Druhé obdobie vývinu umenia Medňanského sa opiera o pobyty v Paríži, počas ktorých sa dôkladnejšie oboznámil s francúzskym impresionizmom. O zmene hovoria motívy s rozkvitnutými kvetmi a sadmi. Od tohto obdobia smeroval v krajinomaľbe k výraznej impresionistickej až spektrálnej analýze (napr. tatranské krajiny). Popri krajinomaľbe sa celý život venoval aj figurálnemu maliarstvu. Od konca roku 1890 sa začína tretie obdobie vývinu Medňanského umenia, zasvätené prevažne figurálnemu maľovaniu, a to v celých postavách i portrétoch. Popri dedinčanoch ho inšpirovala aj mestská periféria. Svoju figuralistiku dovŕšil ako frontový maliar, keďže od roku 1915 pôsobil ako dobrovoľník v rakúsko – uhorskej armáde. Veľa jeho prác má charakter skíc a štúdií, vytvorených na podklade náčrtkov podľa prírody, jednak na podklade výtvarnej a emocionálnej pamäti. Medňanský zomrel v roku 1919 vo Viedni. Svojou tvorbou sa zaradil k umelcom európskeho významu. www.gmab.sk (5.2.2014)
[11 - 14] www.muzeum.sk (13.8.2013)
Bibliografia
BEŇOVÁ, Katarína: Expozícia Ladislava Mednyánszkeho v Strážkach – iniciatívy a realizácie. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 4, s. 18 – 21.
BUJNOVÁ, Iveta: Revitalizácia areálu národnej kultúrnej pamiatky v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 3, s. 56 - 58.
JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Kaštieľ a zvonica v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 2, s. 23 – 29.
KRIŽANOVÁ, Eva: Kaštieľ v Strážkach. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 4 - 7.
www.spisskabela.sk
GPS
49.172084, 20.454216
49°010'19.5"N 20°027'15.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk