Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - synagógy
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Staršia klasicistická synagóga z prvej polovici 19. storočia slúžila vetve Chasidi. Bola postavená v prednej časti spoločnej parcely na severnej strane Hrnčiarskej ulice. Východné priečelie bolo päťosové. V osi priečelia bolo kruhové okno umiestnené nad archou úmluvy. Okenné otvory mali rovné horné zakončenie s omietkovým orámovaním. Nad oknami obiehala široká kordónová rímsa. V zadnej časti objektu bol umiestnený byt rabína. Jeho strop bol rovný, trámový a strecha sedlová. [1]
 

Novšia jednopriestorová synagóga s valenou drevenou klenbou bola postavená na konci 19. storočia (1894) pre vetvu Datschen. Bola situovaná za staršou synagógou západným smerom. Na juhozápadnom nároží bolo schodište, ktoré sprístupňovalo galériu pre ženy. Východné priečelie bolo trojosové a severné štvorosové. Okná mali polkruhové zakončenie s omietkovým orámovaním. Nárožia mali kvádrovanie. Strecha bola sedlová. Objekt mal romantizujúci výraz. [2]
 

Židovské náboženské objekty z 19. storočia sa nezachovali. Dlhšie obdobie chátrali a v 80. rokoch 20. storočia boli asanované. [3]

Poznámky
[1] BEŇKO, Ján et al.: Stropkov. Stropkov: Mesto Stropkov, 1994. s. 240.
[2 - 3] BEŇKO, Ján et al.: Stropkov. s. 240.
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.202135, 21.653669
49°12'07.7"N 21°39'13.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk