Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
štýl
spôsob výrazu, súhrn individuálnych obsahovo-formových zvláštností osobnosti, udalosti alebo predmetu, ktorý je výsledkom uvedomelej i neuvedomelej selekcie prvkov a súvislostí. Je vnútorne organizovaným systémom, ktorý vzniká na základe zákonitostí individuálnej psychiky. Človek má svoj vlastný životný štýl, z ktorého odvodzuje všetky svoje aktivity. V predmete môže byť zakotvený tvorivý štýl, teda v umeleckom diele aj umelecký štýl. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 258.


www.pamiatkynaslovensku.sk