Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sucháň - ľudový dom
Lokalita
obec Sucháň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudový dom v obci Sucháň je jeden z typických roľníckych domov z druhej polovice 19. storočia zachovaných v tejto oblasti. Dom postavený z kameňa, pokrytý kedysi slamou svojou architektúrou a vnútorným riešením predstavuje posledný príklad v minulosti početnej skupiny objektov, ktoré dotvárali kolorit lazovitej obce. [1]
 

Domy z kameňa spájaného premiešanou hlinou sa začali stavať v obci a jej okolí v polovici 19. storočia. Na priečeliach domov sa zachovali pieskovcové dosky s opracovanou oválnou čelnou stranou, do ktorej boli popri iných nápisoch vysekané rok výroby a iniciálky vlastníkov. Vo väčšom rozsahu sa stavali po požiaroch v rokoch 1870 a 1875, keď bol pravdepodobne vybudovaný aj roľnícky dom v hornej časti obce. [2]
 

Väčšina vtedy stavaných domov mala podobné, pozdĺžne trojpriestorové dispozičné riešenie s podpivničenou izbou. Obytná časť je tvorená izbou (chyžou) so vstupnou miestnosťou (pitvorom), v ktorého zadnej časti bola dymová kuchyňa. Súčasťou domu je komora na uskladnenie obilia, potravín a hospodárskeho náradia, ktorej časť bola obývaná mladomanželmi, za ňou nasleduje stajňa (staja). Strecha bola pokrytá hladkou slamenou krytinou zhotovenou z troch druhov slamenných dielcov (šábikov) – ústrech, babka, kosák. Hrebeň strechy bol prekrytý vrstvou pazderia a slamy, pritlačenej prekríženými drúčikmi dĺžky 1,5 m (konami). Odkvap spod strechy prečnieval do dvora a čelnej strany tak, aby prekryl podstenie vymurované z kameňa a hliny, ktorým sú jednotlivé priestory domu komunikačne prepojené. Slama sa ako hlavná krytina udržala do 60. rokov 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V prvej etape v rokoch 1992 – 1993 sa vykonala oprava strechy, vrátane výmeny slamených dielcov, výmena stropu na celom objekte – hrady a dosky. [4]
 

V druhej etape v roku 1995 to bola komplexná pamiatková obnova, kde sa vykonali nasledovné práce: oprava vonkajších a vnútorných hlinených omietok, vybielenie vápnom, zásyp povaly zeminou – hlinou, oprava podsteny, výmena všetkých atypických dverí, nátery dverí bezfarebným lakom, zhotovenie lesy – oplotenia. [5]
 

Snaha o záchranu roľníckeho domu siaha však do skoršieho obdobia. Pri realizácii obnovy boli použité pôvodné materiály a tradičné ľudové technológie, napríklad hlinená omietka – mazanina miešaná s plevami, na vysprávky poškodenej slamenej strechy bola použitá ražná slama, ručne kosená a viazaná. [6]
 

Pri obnove objektu a jeho zariaďovaní sa postupovalo veľmi opatrne, s ohľadom na zachovanie maxima pôvodnej originálnej hmoty doplnenej inventárom, ktorý zodpovedá výbave obydlia z konca 19. storočia. [7]
 

Pamiatková obnova sa uskutočnila iniciovaním Obecného úradu v Sucháni. Postupovalo sa pod vedením etnografa Jána Miháľkina. Metodický dozor nad celou akciou mal Pamiatkový ústav, stredisko Rožnava a Lučenec zastúpený Mgr. Editou Kušnierovou a Mgr. Miroslavom Janštom. [8]
 

Nakoľko poveternostné podmienky – prívalové dažde a silné vetry, postupne narúšali slamenú strechu a voda presakovala do objektu, obec musela pristúpiť k celkovej výmene – oprave strechy. Plán a rozpočet bol uchovať strechu zo slamy, avšak nebola dostatočná finančná podpora. Preto po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom, tento povolil prekrytie pevnou krytinou. Oprava sa vykonala v jeseni roku 2012 za finančnej podpory z MK SR a následne v roku 2013 obec prostredníctvom nezamestnaných občanov vykonala dokončovacie práce a to - vysprávkovanie vnútorných a vonkajších omietok hlinou, podláh, podsteny, kompletné vybielenie stien vápnom, náter podhľadu, na rove, náter dverí, výmena lesy. [9]

Súčasný stav a využitie
V súčasnosti sa objekt využíva ako miestne etnografické múzeum spravované Obecným úradom v Sucháni. [10] Dom je vo vlastníctve obce.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Sucháň - ľudový dom foto © Ladislav Luppa 8/2017Sucháň - ľudový dom foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1 - 3] JANŠTO, Miroslav: Pamiatková obnova ľudového domu v Sucháni. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 67.
[4 - 5] www.obecsuchan.sk (17.11.2015)
[6 - 8] JANŠTO, Miroslav: Pamiatková obnova ľudového domu v Sucháni. s. 67.
[9] www.obecsuchan.sk (17.11.2015)
[10] JANŠTO, Miroslav: Pamiatková obnova ľudového domu v Sucháni. s. 67.
Bibliografia
JANŠTO, Miroslav: Pamiatková obnova ľudového domu v Sucháni. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 67.
www.obecsuchan.sk
GPS
48.315586, 19.222396
48°18'56.1"N 19°13'20.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk