Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svätý Anton - mýtna stanica
Iný názov
Antol
Lokalita
obec Svätý Anton, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Existencia mýtnej stanice je archívne doložená pred polovicou 14. storočia. Mýtna a prepriahacia stanica bola súčasťou poštového systému, slúžila na vyberanie poplatkov za užívanie ciest, mostov, brodov a iných dopravných zariadení v obci. Cez obec viedla cesta, na ktorej sa nachádzala tzv. mýtna brána. Cesta podľa dochovaných informácií prechádzala cez dvor budovy mýtnej stanice, pokračovala cez budovu, vychádzala na druhej strane niekde za budovou terajšej predajne potravín. Keď boli vystavené domčeky v okolí predajne potravín, bola vybudovaná nová cesta a tým stará cesta zanikla. S ňou zanikla aj mýtnica. [1]
 

Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou na území ochranného pásma kaštieľa vo Svätom Antone. Budova je zapísaná v Registri národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pod číslom ÚZPF 11807/0. Mýtna stanica je súčasťou historickej zástavby obce, ktorú tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Antona a zvonica, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, koháry-cobourgovský kaštieľ a murované viacpriestorové domy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Bývalá mýtna stanica je od prestavby v 50. rokoch 20. storočia využívaná na kultúrne účely, konajú sa v nej kultúrne a spoločenské podujatia. [3]
Poznámky
[1 - 3] www.svatyanton.sk/pamatihodnosti (4.1.2019)
Bibliografia
www.svatyanton.sk
GPS
48.424503, 18.939288
48°25'28.2"N 18°56'21.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk