Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčany - Židovský cintorín
Lokalita
obec Topoľčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Podľa Starého zákona dôstojné pochovávanie zosnulých patrí k najvyšším hodnotám židovskej tradície. Cintoríny sú základným kameňom každej židovskej obce pri jej založení a Židia ich považujú za posvätné miesta. Je príkazom ísť sa pokloniť a modliť na rodičovský hrob a hroby duchovných predstaviteľov, každý rok, v deň ich smrti. Židovská náboženská obec mala v Topoľčanoch dva cintoríny – starý a nový. [1]
 

Židovský cintorín v Topoľčanoch bol založený koncom 19. storočia. [2] Okolo roku 1880 zakúpila topoľčianska židovská obec prostredníctvom svojho pohrebného bratstva pozemok severne od mesta, čo spĺňalo požiadavku, aby cintorín bol vzdialený od obytných domov. [3] Vchod do cintorína vedie cez obradnú sieň v ktorej pohrebné bratstvo viedlo pohrebné obrady a modlitby. Nad vchodom do obradnej siene je umiestnená mramorová tabuľa s hebrejským nápisom: „K miestu odpočinku každého živého“. Vedľa obradnej siene je byt hrobára. Hroby sú usporiadané v radoch z juhu na sever. Medzi každým hrobom je predpísaná medzera, najmenej 56 cm. Mŕtvych pochovávali s hlavou na západ, aby mali oči upreté na východ smerom k Jeruzalemu. Duchovní predstavitelia sú pochovaní v západnej časti cintorína. [4]
 

Na topoľčianskom cintoríne odpočívajú viaceré významné osobnosti slovenského židovstva: topoľčianski vrchní rabíni Filip Schlesinger a Emanuel Schlesinger, rabíni Abraham Prager, Ignac Schweiger, Emanuel Deutsch, Salom Schreiber, Heinrich Fűrst, starostovia náboženskej obce Izrael Friedmann, Jakub Ekstein, Moric Berbfeld a Šalamún Gellei. V Topoľčanoch sú pochovaní aj potomkovia významného bratislavského rabína Chatama Sofera ako aj 62 obetí masovej vraždy zo septembra 1944, ktorá sa udiala pri obci Nemčice. [5]
 

Od 28. októbra 2010 je v priestoroch cintorína v Topoľčanoch stála výstava s názvom "Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch", ktorá priblížuje život miestnej židovskej komunity, v minulosti významne dotvárajúcej kolorit mesta. Zároveň primpomína tých, ktorí sa stali obeťami holokaustu. Výstava pozostáva z 15 tematických okruhov: história Židov v Topoľčanoch, židovská kultúra, podiel Židov na hospodárskom a spoločenskom živote v meste v prvej polovici 20. storočia, židovské školstvo, židovské stavby, obdobie druhej svetovej vojny – riešenie židovskej otázky, židovský kódex, deportácie Židov, obete holokaustu, pogrom v Topoľčanoch, odhalenie pamätnej tabule obetiam holokaustu, ospravedlnenie Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch za udalosti počas pogromu, spomienky topoľčianskych rodákov a projekty a práce študentov o židovskej komunite. [6]
 

Motto výstavy: "Na pamiatku minulým a pripomienku budúcim generáciám..."

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Krušovská ulica
Poznámky
[1 - 2] www.klastertopolcany.sk (24.3.2016)
[3] www.gymtop.edupage.sk (24.3.2016)
Bibliografia
www.topolcany.sk
GPS
48.564965, 18.182355
48°33'53.9"N 18°10'56.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk