Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trávnica - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fíš
Lokalita
obec Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1729 - 1741 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Po oboch stranách presbytéria zaklenutého valenou lunetovou klenbou, sú štvorcové prístavky s rovným stropom. Na valenej lunetovej klenbe lode je štuková stuhová ornamentika s malými ružicami. [1] Fasády sú členené pilastrami, polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Veža je zastrešená cibuľovitou baňou.
 

Barokový hlavný ambitový oltár so stĺpovou architektúrou a plastikami z prvej polovice 18. storočia bol doplnený novšou ústrednou sochou. Bočné oltáre sv. Anny a Panny Márie, pendanty, s kanelovanými pilastrami a polkruhovo zakončeným nadstavcom, sú z roku 1768. Na mariánskom oltári v dolnej časti obrazu je skupinový portrét donátorov. Kazateľnica je baroková z polovice 18. storočia. Všetky oltáre a kazateľnicu polychrómovali a pozlátili J. Farbaky a S. Mialovič v roku 1768. Obraz Najsvätejšej Trojice pochádza z polovice 18. storočia. Pútnický obraz Panny Márie na žrdi je z polovice 18. storočia. Drevený kríž je z polovice 19. storočia. [2]
 

Najstaršou písomnou zmienkou o farnosti v Trávnici je listina ostrihomského arcibiskupa Martyriusa z roku 1156. Aj v ďalších listinách sú zmienky o trávnickej farnosti, ako napríklad v listine Urosa, panonhalmského opáta z roku 1226 je informácia o kostole, ktorý je v osade Fys. Život vo farnosti bol prerušený niekedy začiatkom, či v polovici 16. storočia. Vizitácia tekovského arcidiakonátu z roku 1561 neuvádza Trávnicu, nevedno prečo. Až v roku 1629 sa nachádza záznam, že miestny farár bol na cirkevnej synode v Trnave. Po porážke tureckých vojsk 1683 mohla nastať obnova náboženského života. Filiálky farnosti boli rozdielne. Do Trávnice ako filiálky patrili obce a osady - Belek, Svätuša, Radava, Marianska Čalaď, Veľká Maňa, Vlkas, Pozba a Beša. V nedávnej minulosti tvorili farnosť filiálky Radava a Belek. V období 2007 – 2013 farnosť Trávnica nemala filiálky. Od roku 2013 k farnosti Trávnica opäť patria filiálky Belek a Svätuša. [3]
 

V roku 1742 bolo začaté vedenie farskej matriky pokrstených a od roku 1751 sobášených a pochovaných. V roku 1837 bola vo farnosti Trávnica zriadená kaplánska stanica. [4]
 

Farský kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1729 – 1741 na mieste staršieho románskeho kostola zasvätenému Navštíveniu Panny Márie. V cirkevnej vizitácii z roku 1755 sa spomína, že kostol pôvodne vežu nemal a jeho strecha bola pokrytá šindľom. [5]
 

Veža bola vstavaná do priečelia koncom 19. storočia a v roku 1912 bol upravený jej vzhľad z pôvodného ihlana na cibuľový tvar. [6]
 

Organ bol vyrobený roku 1892 firmou bratov Riegrovcov, píšťaly boli doplnené v roku 1922. Vo veži sú dva zvony, podobne ako staré píšťaly boli zhabané roku 1916 na vojenské účely. [7]
 

Lurdská jaskyňa so sochou P. Márie stojí pred kostolom od roku 1999. Krížová cesta okolo kostola bola postavená v roku 1991 so 14 zastaveniami. [8]
 

Cintorín bol do roku 1779 okolo kostola, nariadením Jozefa II. bolo potrebné zriadiť cintorín mimo obytných priestorov. [9]
 

Fara bola postavená na kopci oproti kostolu v roku 1880. K fare patrila aj farská knižnica. Prvú správu o miestnej cirkevnej škole prináša cirkevná vizitácia z roku 1731. [10]
 

Začiatkom 18. storočia neďaleko kostola bolo zriadené Xenodochium – miesto pre starých a chorých ľudí z obce, o ktoré sa najskôr staral miestny duchovný za pomoci obce. Neskôr patrilo pod správu obce. Dnes je na tomto mieste umiestnený kríž. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 70. rokoch 20. storočia bola nevyhnutná oprava kostola, avšak realizovala sa nešťastným spôsobom. Odvtedy pôvodný barokový sloh pripomína už iba exteriér kostola a niekoľko sôch. V 90. rokoch 20. storočia bol do kostola umiestnený nový drevený bohostánok, mramorový obetný stôl, ambona a krstiteľnica a štyri opravené obrazy. V tomto období bola realizovaná prístavba ku kostolu – klub Betánia a obnovená fasáda kostola. V posledných rokoch bol kostol vymaľovaný a umiestnené obnovené pôvodné sochy. [12]
 

Kostol prešiel niekoľkokrát prestavbou interiéru, výmenami oltárov a vnútorných zariadení. V roku 1990 bol na čelnej strane kostola vybúraný nový okenný otvor, do ktorého bola vložená vitráž Najsvätejšej Trojice. [13]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Trávnica - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 295.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 295.
[3 - 5] http://travnica.fara.sk/category/historia/ (29.4.2018)
[6 - 7] www.travnica.sk/obec-travnica/pamiatky (29.4.2018)
[8 - 9] http://travnica.fara.sk/category/historia/ (29.4.2018)
[10] Nová prístavba je z roku 1980. V roku 2007 sa zrealizovala čiastočná oprava interiéru fary a v roku 2008 sa vykonala výmena strechy a prekrytie terasy. V roku 2014 sa dokončila oprava interiéru fary, povymieňalo sa staré elektrické vedenie, povymieňali sa staré drevené okná za plastové a celá budova bola zreštaurovaná aj zvonku a dostala nový vzhľad aj fasádu. http://travnica.fara.sk/category/historia/ (29.4.2018)
[11 - 12] http://travnica.fara.sk/category/historia/ (29.4.2018)
[13] www.travnica.sk/obec-travnica/pamiatky (29.4.2018)
GPS
48.141695, 18.339824
48°08'30.1"N 18°20'23.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk