Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebišov
Iný názov
Andrássyovský kaštieľ
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1786. Koncom 19. storočia bol rozšírený a v historizujúcom empírovo-neorenesančnom slohu upravený. Kaštieľ v Trebišove je dvojpodlažná stavba s pôdorysom písmena U, na hlavnej fasáde má postranné, kupolami kryté veže a stredný rizalit s vykrojeným štítom. Záhradná strana je riešená na spôsob čestného dvora a dve bočné krídla budovy uzaviera štítové priečelie. Kaštieľ je obklopený obrovským parkom, v ktorom sú zvyšky niekdajšieho hradu Parič, zničeného v roku 1686. [1]
 

Kaštieľ dal postaviť gróf Imrich Csáky. Pri jeho výstavbe bola použitá časť materiálu z hradu. Fasáda objektu je členená lizenami, pričom jej dominantné prvky tvoria barokový štít a reprezentačný balkón, ktorý podopiera osem klasicistických stĺpov. V barokovom štíte stredného rizalitu je plastický erb rodiny Csákyovcov. Paralelne s ním je plastický znak, ktorý je symbolom lovu. Pravdepodobne ide o lovecký kaštieľ. [2] V interiéroch kaštieľa boli pôvodne mozaikové parkety, intarzovaný dobový nábytok, cenné umelecké diela, plastiky, drahé umelecké výrobky, tkané závesy, cenné koberce, porcelán, striebro, cín a iné luxusné výrobky. Nechýbali ani umelecky kované mreže, plot okolo kaštieľa, balustráda, fontány a iné architektonické prvky v exteriéroch. [3]
 

Najcennejšie časti interiéru boli v roku 1914 odvezené do Budapešti a časť do Tiszadobu v Sabolčskej župe. O areál s kaštieľom sa staral do rozpadu Rakúsko – Uhorska a aj po vzniku medzivojnovej ČSR správca andrássyovského majetku František Malonay. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V rokoch 1949 – 1978 slúžil kaštieľ s areálom ako Nemocnica s poliklinikou v Trebišove. Jeho pôvodný interiér bol značne narušený a prispôsobený potrebám zdravotníctva. Po vysťahovaní nemocnice s poliklinikou kaštieľ niekoľko rokov chátral. V roku 1982 začal Pamiatkostav š.p. Žilina rekonštrukciu objektu na základe projektovej dokumentácie spracovanej Projektovým ústavom kultúry v Prešove. Projektovú dokumentáciu schválil a rekonštrukciu financoval Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove. Prvá etapa rekonštrukcie bola ukončená k 1. 12. 1987, keď bola v kaštieli slávnostne otvorená expozícia Cestami práce a bojov za chlieb, ktorá dokumentovala dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku od neolitu po súčasnosť. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Park je čiastočne narušený výstavbou a je neuveriteľne neudržiavaný. Ide o krásny a rozľahlý park s jazerom. [6] Pri jazere sa nachádza neogotické mauzóleum rodiny Andrássyovcov z roku 1893.
 

Súčasťou areálu kaštieľa sú aj prízemné pôvodne barokové budovy so štítovými fasádami, ktoré boli neskôr upravované. Patrí medzi ne jazdiareň, maštaľ (koniareň), čeľadinec, hospodárska budova, kuchyňa, ktoré si až na maštaľ zachovali svoje barokové slohové prvky a sú prirodzenou súčasťou tohto šľachtického sídla. [7]
 

Kaštieľ je sídlom Vlastivedného múzea, ktoré v Trebišove pôsobí od roku 1981. Múzeum zhromažďuje a sprístupňuje doklady o vývoji Trebišovského okresu, pričom sa špecializuje na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva na východnom Slovensku. Od roku 2012 nesie múzeum nový názov - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. [8]

Prístup
Stojí takmer v strede mesta.
Fotogaléria
Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009Kaštieľ Trebišov foto © Viliam Mazanec 2009
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 297.
[2] Túto skutočnosť potvrdzuje K. Károlyiová-Andrássyová v knihe Červená grófka spomína. Z jej spomienok vplýva, že každoročne 3. novembra na Huberta, sa začínali v Trebišove a jeho okolí veľkolepé hony na líšku.
[3 - 5] www.muzeumtv.sk
[6] Koncom 18. storočia sa súčasne s výstavbou kaštieľa začal z lužného lesa vytvárať historický park. Postupne vznikol anglický prírodno–krajinársky park, ktorého vývoj vyvrcholil v rokoch 1890 – 1905, keď došlo k úprave čestného dvora a francúzskej záhrady. V niektorých častiach parku boli postavené altánky, fontány, akváriá, koncertné terasy, antické plastiky, ktoré mu dodávali kultivovanejší charakter. Súčasne s rekonštrukciou a prestavbou kaštieľa na muzeálne účely zabezpečoval Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove biologickú rekonštrukciu muzeálnej časti mestského parku. Park vznikol z pôvodného zátopového lužného lesa a rozšíril sa na ploche 62 ha. Nachádza sa v ňom historická i náletová zeleň, ktorú tvoria ihličnaté, listnaté stromy, kroviny a rastliny. Veľmi cenný je najmä tis obyčajný, rozšírené sú tuja východná, tuja západná, borovica čierna, borovica sosna, smrek obyčajný, smrek pichľavý a iné. Z listnatých stromov je najvýznamnejší platan javorolistý, pagaštan konsky, čremcha strapcovitá, jaseň štíhly, dub letný, dub zimný, buk lesný, hrab obyčajný, brest hrabolistý, lipa malolistá, jelša lepkavá, agát biely, rôzne druhy javorov, topoľov a iné. V súčasnosti má kultivovaný charakter muzeálna časť parku a jeho časti, ktoré udržiavajú Technické služby mesta Trebišov. Ostatné časti mestského parku majú charakter lesoparku. Súčasťou lesoparku je aj areál zdravia Bučov les, ktorý slúži občanom i návštevníkom Trebišova v rámci cykloturistiky. www.muzeumtv.sk
[7] www.muzeumtv.sk
[8] www.muzeum.sk
Bibliografia
CHOVANEC, Ján: Kaštieľ a múzeum v Trebišove. Trebišov: Múzeum a KCJZ v Trebišove, 2013. 36 s. ISBN 978-80-970858-5-8
ŠTEFAN, Stanislav – SOBOTA, Vladimír: Z histórie trebišovského parku. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 29 – 34.
www.muzeumtv.sk
www.trebisov.sk
GPS
48.619747, 21.720792
48°37'11.1"N 21°43'14.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk