Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1768 na mieste starého gotického mestského špitálskeho kostola. Jednoloďová stavba má na priečelí vstavanú vežu. Interiér je zaklenutý valenými a pruskými klenbami. [1] Fasády sú členené pilastrami. Veža je zakončená vysokým ihlancom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár je barokový, so stĺpovou architektúrou a obrazom sv. Anny z čias stavby kaplnky. Bočný oltár Panny Márie je rokokový z druhej polovice 18. storočia. Rokoková kazateľnica pochádza z rokov 1770 – 1780. Neskorobarokový organ je z čias stavby. [2]
 

Kaplnka bola postavená v dobe ustupujúceho baroka. Jej vzorom bol jezuitský kostol na námestí. Základný kameň bol položený 26. apríla 1767 a už 26. júla 1768 – v deň sv. Anny – bola kaplnka posvätená. [3]
 

Najvzácnejšie ocenenie kaplnke prejavil sám pápež Klement XIV., ktorý ihneď po svojom nastúpení na Petrov stolec v roku 1769 umožnil v nej získať plnomocné odpustky. Uvedenou poctou získala kaplnka na vážnosti a stala sa vyhľadávaným cirkevným miestom. [4]
 

Pri príležitosti 100. jubilea posviacky kaplnky pápež Pius IX. obnovil výsadu získať plnomocné odpustky, pražský arcibiskup kardinál knieža Schwarzenberg daroval čiastočku pozostatkov sv. Jána Nepomuckého a nitriansky biskup obohatil kaplnku relikviami sv. Andreja a Benedikta – patrónov biskupstva. Zároveň bol nainštalovaný organ. V roku 1889 kurát Jozef Diera realizoval generálnu opravu kaplnky. [5]
 

V roku 1938 prišli do Trenčína dominikáni. Prevzali duchovnú správu väznice a duchovnú službu v nemocnici. Starali sa aj o vzdialenejšiu Skalku. Ich vynikajúce kázne lákali veriacich zo vzdialenejších osád. Dôležitou zložkou ich činnosti bolo vyučovanie náboženstva na školách. Po nástupe totality boli dominikáni rozohnaní. [6]
 

Pre mnohých Trenčanov ku kaplnke sv. Anny nepochybne patril ThDr. Vojtech Hromník (1914 – 1999), kňaz, ktorý v chorobe a pokročilom veku vedel svojím ohnivým zápalom združiť veriacich k vernosti katolíckej cirkvi. [7]
 

V interiéri kaplnky je možné vzadu nájsť tmavú grotu, ktorej prízemná časť bola pri prechode frontu 9. apríla 1945 zasiahnutá granátom. Organ je v poradí už tretí a bol postavený v roku 1892 (organár: Rieger, Opus 343). Vpredu sa nachádza kazateľnica – základným prvkom je obraz Krista hlásajúceho Božie pravdy zhromaždenému ľudu (autor: Emil Czech z Viedne, 1886). Nad hlavným oltárom je obraz patrónky kostola – sv. Anna, učiaca svoju dcéru Máriu (z druhej polovice 18. storočia). [8]
 

V strede pruskej klenby je obraz Svätej rodiny, ktorý v roku 1886 zreštauroval viedenský maliar Emil Czech. Kostol vymaľoval miestny majster Brabenec. [9] Vitráže na oknách kostolnej lode vytvoril vdp. Emil Prokop. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Trenčín - Kaplnka sv. Anny foto © Jiří Fiedler 7/1972Trenčín - Kaplnka sv. Anny foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 308.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 308.
[3 - 8] http://trencin.fara.sk/?page_id=162 (24.12.2019)
[9] https://visit.trencin.sk/kaplnka-sv-anny/ (24.11.2019)
[10] http://trencin.fara.sk/?page_id=162 (24.12.2019)
Bibliografia
www.trencin.sk
GPS
48.889977, 18.036628
48°53'23.9"N 18°02'11.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk