Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava pri Laborci
Iný názov
Kúria Ehrenheimovcov
Lokalita
obec Trnava pri Laborci, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistická kúria postavená v polovici 18. storočia. Prestavaná a čiastočne prefasádovaná bola po roku 1953. Išlo o súbor budov s ústrednou prízemnou kúriou a bočnými hospodárskymi staviskami, situovanými symetricky z oboch strán kúrie na rovnakú vzdialenosť. Pred hlavnou fasádou kúrie je malá terasa, kedysi s voľným krídlovým schodišťom, ktoré ústilo do hlavného vchodu. Na hlavnej fasáde je mierne vystupujúci päťosový rizalit, zakončený veľkým krepovaným frontónom trojhranného štítu. Na tympanóne bol pôvodne oválny otvor s rokokovým štukovým orámovaním. Strecha je manzardová. Na oknách boli klasicistické mreže. [1] Fasády sú hladké.
 

V druhej polovici 20. storočia slúžila ako sídlo miestneho národného výboru (MNV). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trnava pri Laborci – kúria (č. ÚZPF 10286/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. A. Gojdičová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži obecným účelom.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 323.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 323.
[3] www.pamiatky.sk (2.11.2014)
GPS
48.820741, 21.928766
48°49'14.7"N 21°55'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk