Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umelecká funkcia
charakteristická črta umeleckých diel, ktorá ich odlišuje od iných ľudských výtvorov. Umelecké diela v sebe sústreďujú estetickú funkciu, určitú ideu či pocit ako sebavyjadrenie umelca, sú spracované v určitom umeleckom materiáli. Vznikajú ako obraz skutočnosti, vnútra umelca a súčasne tvoria svojbytnú skutočnosť. Súhrn týchto elementov sa nazýva umeleckou funkciou. Umelecká funkcia sa v estetickom vnímaní prejavuje tak, že dielo prežívame aj ako obraz skutočnosti, aj ako samostatný nový celok pevne zviazaný s kultúrnou tradíciou. Pri stretnutí s človekom nachádza umelecká funkcia predmetu odozvu v estetickom zážitku. Ak sa takéto dielo súčasne zapojí do kultúrnych aktivít spoločenstva, získava aj umeleckú hodnotu. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 269.


www.pamiatkynaslovensku.sk