Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umelecká hodnota
vzťah vznikajúci pri stretnutí umeleckého diela, ktoré má umeleckú funkciu, s človekom, ktorý má z vnímania estetický zážitok. Súčasne musí dielo reálne fungovať v kultúre spoločenstva, a tak spoluvytvárať umeleckú kultúru. Umelecká hodnota je teda výsledkom skutočnosti, že dielo určitým spôsobom vyjadruje umelcove pocity, nastavuje zrkadlo spoločenstvu, nadväzuje na kultúrnu tradíciu, istým spôsobom ju posúva ďalej a spoločenstvo ho v týchto súvislostiach relatívne akceptuje. Umelecká hodnota znamená, že spoločenstvo môže dielo využívať ako zásobáreň ľudských pocitov, skúseností, ideí a predstáv. Dielo môže mať aj estetickú hodnotu, nestotožňuje sa však s ňou. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 269.


www.pamiatkynaslovensku.sk