Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umelecká tvorba
proces, v ktorom umelec tvorí na základe umeleckého tvorivého zámeru a kultúrnej tradície a pomocou umeleckých prostriedkov umelecké dielo. Jej priebeh má viac fáz:
 

A) zbieranie umeleckých skúseností, ktoré môže prebiehať buď dlhodobo, alebo umelec zbiera špeciálne skúsenosti pre tvorbu konkrétneho diela,
 

B) koncentrácia pozornosti umelca, umelecká inšpirácia a vznik umeleckého tvorivého zámeru,
 

C) výber umeleckých a vyjadrovacích prostriedkov,
 

D) práca s umeleckým materiálom, pri ktorej sa dotvára umelecký tvorivý zámer,
 

E) vznik diela,
 

F) jeho spätná korekcia, ktorá sa môže uskutočniť hneď, ale aj po dlhšom čase.
 

Hranice umeleckej tvorby nemožno presne určiť, pretože tvorba môže byť výsledkom dlhodobého dozrievania umeleckého tvorivého zámeru a hotové dielo môže umelec prerábať roky. [1]
 


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 270.


www.pamiatkynaslovensku.sk