Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umelecký sloh
veľké obdobie vo vývine umenia, ktoré sa vyznačuje relatívne jednotnou povahou estetických noriem a umeleckých hodnôt. Rozvíja sa v rámci určitej dobovej kultúry, preto jeho existencia je časovo obmedzená. Je rozšírený takmer vo všetkých oblastiach umeleckej kultúry, prináša charakteristické umelecké druhy alebo niektoré z nich uprednostňuje pred inými. Zatiaľ posledným veľkým európskym umeleckým slohom, ktorý zasiahol všetky oblasti kultúry, bola secesia. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 271.


www.pamiatkynaslovensku.sk