Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Kostoľany - Krížová cesta
Lokalita
obec Veľké Kostoľany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária sa nachádza na mieste staršej, ktorú tvorilo pôvodne asi sedem zastavení. Súčasťou súboru boli tri kríže s postavami Ukrižovaných, maľovanými na plechu. Údaje o vzniku súčasného súboru poskytuje nápis na čiernej mramorovej tabuľke v kaplnka I. zastavenia Krížovej cesty: TIETO KALVARIE / NA ČESŤ A CHVALU BOŽIU / DAL VYSTAVIŤ / NÁŠ ZBOŽNÝ FARNÍK Z AMERIKY / JOZEF MAGULA / ROKU 1924. V Školskej kronike z roku 1925 sa píše, že Jozef Magula ako sirota asi pred 45 až 50 rokmi odišiel do sveta a poslal pre rodnú obec 1 000 dolárov na vystavenie novej kalvárie. K tomuto daru prispeli aj rodáci v Amerike a tunajší občania. Namiesto 5 starých štvorhranných stĺpov vystavali na cintoríne koncom roku 1924 14 gotických kaplí a 1. marca 1925 boli vysvätené gvardiánom hlohovských františkánov. [1]
 

Dnešnú Kalváriu tvorí 14 kaplniek zastavení Krížovej cesty a drevený kríž s kovovým korpusom Krista, ktorý v období pred druhou svetovou vojnou nahradil uvedenú trojicu krížov. Kaplnky sú zoradené v striedavom rytme popri dvoch na seba kolmých chodníkoch, ktoré vedú ku kostolu od severného (od Veľkých Kostolian) a západného vstupu (od Zákostolian) do cintorína. Kríž stojí vedľa kostolnej veže, v pohľadovom vyústení severného chodníka. Popri historicky staršej komunikácii, zarezanej do svahu, stáli v striedavom zoradení pôvodné zastavenia a stojí tam, hoci na iných miestach, aj prvých deväť kaplniek dnešnej Krížovej cesty. Sled zastavení začína i končí pri kríži. Postupujú v poradí za sebou najprv po jednej strane a v opačnom smere po druhej strane chodníkov. [2]
 

Malé kaplnky zastavení neogotického charakteru so sedlovou strieškou a vstupnou nikou s profilovaným lomeným oblúkom dopĺňajú v nárožiach nakoso postavené oporné piliere a vo vstupe nízka kovaná mriežka. Hlboký zaklenutý interiér dotvárajú umelecko-remeselne kvalitné polychrómované drevorezby výjavov Krížovej cesty, vsadené do masívnych drevených, krídlami uzatvárateľných rámov s trojuholníkovým stupňovitým štítom. [3]
 

Súčasťou areálu je i takzvaná misionárska kaplnka, stojaca na vyvýšenom teréne cintorína medzi V. a VI. zastavením. Podľa charakteru jej barokovej architektúry možno predpokladať, že vznikla v 18. storočí. Má trojuholníkový pôdorys, zastrešenie nízkym trojbokým ihlanom a jej hmota sa zo všetkých troch strán otvára polkruhovo zaklenutými oblúkmi. Južné nárožie interiéru vypĺňa drevené polychrómované súsošie Ukrižovania. Kríž vyrastá z polguľového štukového „návršia“. Jemne modelovaná postava Krista má naturalistické detaily a zaujímavo upravenú rúšku, uviazanú tesne okolo tela. Pri päte kríža kľačí Mária Magdaléna v dynamickom geste s rukou na srdci, skláňajúca sa k nohám Krista. Celok pôsobí pomerne dramatickým dojmom v duchu barokovej tradície. Jeho presnejšie datovanie nie je jednoznačné, môže ísť o barokové dielo 18. storočia, no aj o pretrvávanie barokizujúcich foriem v zľudovelom prostredí zo začiatku 19. storočia. [4]
 

Pri severnom vchode do areálu cintorína sa nachádza tiež Lurdská jaskyňa, vybudovaná z iniciatívy kaplána Alexandra Fabiana, posvätená 15. augusta 1954. [5]
 

Areál dotvárajú pomedzi kaplnky zastavení a popri chodníku vysadené jedle, gaštany a ďalšia vzrastlá zeleň. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine s farským Kostolom sv. Víta a cintorínom. [7]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 372.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 372.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 372 a 374.
[5 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 374.
[7] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 372.
GPS
48.504710, 17.726054
48°30'17.0"N 17°43'33.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk