Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka sv. Kunhuty [1] datovaná Súpisom pamiatok (1969) polovicou 14. storočia, vznikla podľa najnovším výskumov podstatne neskôr – v prvej polovici 16. storočia. Ide o malú jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom. Pri jej stavbe boli použité gotické architektonické články staršieho objektu. Jej priestor má päťboký uzáver a je zaklenutý gotickou krížovou rebrovou klenbou. Rebrá majú hruškový profil a pretínajú sa vo svorníkoch, posledný má osem rotujúcich dubových listov. Rebrá dosadajú na valcové prípory. Pri klenbových pásoch sú zväzky prípor so strednou silnejšou valcovitou príporou. Hlavice prípor majú abstraktnú listovú výzdobu. Na južnej strane v bočnej stene výklenok zakončuje trojlaločný záklenok. V uzávere sú gotické lomené okná. Na východnej fasáde nad okenným záklenkom uzáveru je sgrafitový letopočet 1599 s iniciálami a štylizovanou ľaliou. Na západnej štítovej fasáde je gotický kamenný lomený ústupkový vstupný portál. [2]
 

Kaplnka slohovo kopíruje farský Kostol sv. Mikuláša v Prešove. Dokončená nebola tým istým majstrom, ktorý stavbu začal, respektíve sa počas stavby upustilo od veľkého projektu a kaplnku narýchlo preklenuli – na príporách pribudované klenbové rebrá pôsobia veľmi neorganicky. Profil pätiek prípor je identický s profilom portálnych pilastrov v zaniknutom kláštore augustiniánov. [3]
 

Hlavný oltár bol barokový s točenými stĺpmi s obrazom Madony. Architektúra oltára bola zo začiatku 18. storočia a obraz z prvej polovice 19. storočia. [4]
 

Kaplnka bola pôvodne zasvätená sv. Stanislavovi a zasvätenie sv. Kunhute je novoveká záležitosť. [5]
 

Strecha lode a vežičky boli v minulosti pokryté dreveným šindľom. Na veži bol dvojitý kríž.

Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je okamžitá rekonštrukcia objektu!
 

Pri rekonštrukcii kaplnky v 60. rokoch 20. storočia nebol realizovaný archeologický výskum. Sondy v omietke západného priečelia odkryli stopy malieb.
 

Sondážny archeologický výskum sa uskutočnil v roku 2010. Realizácia výskumu: Mgr. Marián Čurný, PhD.
 

Kaplnka je dnes jediným stojacim zvyškom kláštorného kostola (presbytérium). Vlastný kláštor zanikol okolo roku 1541. Výskumom sa podarilo rozlíšiť niekoľko horizontov osídlenia v stredoveku a novoveku, ktoré sa viažu k dobe výstavby kaplnky i kláštorného areálu, ich trvaniu, prestavbám, pochovávaniu, či vybavením podpodlažným vykurovaním (tzv. hyppocaustom) až po dobu ich definitívneho zániku v súvislosti s výstavbou rákócziovského kaštieľa pred koncom 16. storočia. Ďalšie zistenia sa týkajú obdobia neolitu, eneolitu, doby bronzovej, laténskej a rímskej. Fakt, že sa to dosiahlo iba pri sondáži neveľkého rozsahu, poukazuje na mimoriadnosť a význam tejto polykultúrnej lokality. [6]
 

Veľký Šariš – Kaplnka sv. Kunhuty (č. ÚZPF 399/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autorka: PhDr. Darina Petranská. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je katastrofálny!!! Napriek tomu, že sa plánovala jej rekonštrukcia už v roku 2012 (viď foto), žiadna obnova neprebehla a je rok 2014. Môžeme sa len nádejať, že peniaze určené pre kaplnku neskončili niekde inde. Ďalšia pamiatka na Slovenska, ktorá je dôkazom, že žijeme v štáte Absurdistan. Kaplnka nie kričí, ale reve o pomoc.
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Kedysi stála v parku rákócziovského kaštieľa (kaštieľ a park zanikli), dnes už je na okraji cesty. [8]
Fotogaléria
Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty 3D animácia © Jakub Čerkala 2011Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty 3D animácia © Jakub Čerkala 2011Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Jiří Fiedler 4/1974Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Kunhuty foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1] Svätá Kunigunda (Kunhuta, okolo roku 987 – 1033) - cisárovná. Bola dieťaťom Siegfrieda (bol luxemburský gróf) a Hedvigy. Vydala sa za nemeckého cisára Henricha II., ktorého korunoval pápež v roku 1014. Mala na svojho manžela veľký vplyv, ktorý sa prejavoval v obdarovaní cirkevných inštitúcií. Manželský pár bol bezdetný, skutočnosť, ktorú neskorší hagiografovia chybne vykladali ako dôkaz, že ich manželstvo bolo panenské. Kunhuta počas svojej vážnej choroby sľúbila založiť kláštor v Kaufungene pri Kasseli (Hessensko). V roku 1024 boli budovy už takmer dokončené, keď umrel jej manžel. Kostol zasvätili pri prvom výročí jeho smrti. Po evanjeliu obetovala pri oltári aj relikviu Svätého Kríža. Potom vymenila svoje cisárske rúcho za habit benediktínskej rehoľníčky a strávila zvyšok svojho života modlitbami, čítaním a starostlivosťou o chorých. Jej životopis z 12. storočia, ktorý mal pomôcť jej kanonizácii, rozpráva, že raz požiadala o Božiu skúšku chodiť po horúcich radliciach, aby sa zbavila obvinenia z nevery. Táto príhoda je zobrazená medzi inými výjavmi z jej života na reliéfe zo 16. storočia v bamberskej katedrále. Podľa iného príbehu prvá opátka v Kaufungene, Kunigundina neter Judita bola dosť ľahkovážna a neviazaná. Radšej hodovala s niekoľkými mladými sestrami v čase, keď mala byť na nedeľnej procesii. Kunigunda ju nie prvý raz bezúčinne napomínala a zúfalá jej dala zaucho. Odlačky prstov vraj zostali na opátkinej tvári až do jej smrti a služili jej komunite ako večná výstraha. Kunigundu pochovali s manželom Henrichom v bamberskej katedrále. Kanonizoval ju Inocent III. v roku 1200. V jej prípade sa kanonizačný proces začal za pápeža Celestína III. Sviatok svätice je 3. marca. FARMER, Hugh David: Oxfordský lexikón svätcov. Bratislava: Kalligram, 1996. s. 310.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 396.
[3] MIROŠŠAYOVÁ, Elena – KARABINOŠ, Anton: Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 23.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 396.
[5] MIROŠŠAYOVÁ, Elena – KARABINOŠ, Anton: Kláštor augustiniánov vo Veľkom Šariši. s. 23.
[6] ČURNÝ, Marián: Archeologický výskum Kaplnky sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši. (internet 13.7.2014)
[7] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 396.
Bibliografia
www.velkysaris.sk
GPS
49.042443, 21.188767
49°02'32.8"N 21°11'19.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk