Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Šariš - renesančná kúria
Lokalita
obec Veľký Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kúria postavená okolo roku 1600. Je to prízemná bloková budova na pôdoryse obdĺžnika Výskum priniesol množstvo zaujímavých a cenných zistení. V písomnostiach sa od 17. storočia spomínajú viaceré šľachtické sídla v meste, avšak bez bližších opisných detailov či lokalizácie. Výstavbu objektu ešte v 17. storočí dokladujú výsledky vykonaného dendrochronologického výskumu drevených prvkov, ako bol šindeľ použitý na debnenie klenby suterénu, datovaný po roku 1683, ktorý najskôr pochádzal z predmetnej kúrie a bol v mladšej pivnici sekundárne použitý. Sondáž preukázala staršiu stavebnú fázu, ktorá predchádzala stavebnej etape z prvej polovice 18. storočia. O výstavbe ešte v 17. storočí svedčia taktiež architektonické detaily, napríklad valená klenba s vytiahnutými štukovými hrebienkami. [1]
 

V období rokov 1740 - 1743 došlo k najväčšej prestavbe kúrie. Baroková úprava dala objektu jeho výsledný pôdorys, všetky zastropenia, okenné a vstupné otvory a exteriérovú výzdobu (čiastočne odkrytú). Menší objekt renesančnej kúrie bol rozšírený severným smerom a dostavané bolo západné krídlo (sýpka). Prestavbu jednoznačne datuje dendrochronologický výskum (trámové stropy hlavného objektu 1740 - 1741, trámový strop krídla 1741 - 1742 a 1743) a taktiež to potvrdzujú aj sondy a nálezové situácie. Kvôli zjednoteniu pôvodnej renesančnej východnej fasády a barokovej prístavby i z dôvodu zvýšenia tepelno-izolačných vlastností muriva sa urobila tehlová obstavba celej východnej fasády. Okolo polovice 18. storočia bol vyhotovený severnejší z dvoch komínov kúrie, ktorý nesie sgrafitovú výzdobu. [2]
 

V rokoch 1819 - 1828 bol upravený suterén, kde vzniklo niekoľko nových priečok vo veľkých miestnostiach a upravený bol hlavný vstup. V rozmedzí rokov 1895 - 1898 bola kompletne vymenená strecha na objekte, vrátane krídla. O výmene krovovej konštrukcie svedčí taktiež dendrochronologický výskum. Zároveň bola vymenená krytina za plechovú, čo dokazujú zachované firemné značky na nej. Po výmene strechy zrejme nasledovala úprava exteriéru, ktorá typologicky spadá do obdobia prelomu 19. a 20. storočia, čo potvrdzujú korunná rímsa s jemnou profiláciou, výplne okenných otvorov, úprava ostení a záklenkov týchto otvorov. [3]
 

Posledný výrazný stavebný zásah sa uskutočnil v rokoch 1913 - 1914, keď bol vyhotovený nižší strop v krídle a upravený bol interiér hlavného objektu. Odvtedy mali úpravy až dodnes len charakter údržby, resp. asanácie. Zničené boli hospodárske budovy v areáli kúrie a tiež drevené exteriérové schodisko krídla z 18. storočia. [4]
 

Výskum priniesol nielen poznanie vývoja objektu, ale pamiatkari urobili aj súpis hodnotných detailov, ktorých je na objekte z každého obdobia pomerne dosť. Najmenej je ich z najstaršej renesančnej fázy, z ktorej okrem murív sa zachovala valená klenba so štukovými hrebienkami. Najviac cenných detailov, predovšetkým výzdoby, sa dochovalo z baroka, napríklad esovkové sgrafito na celej severnej fasáde a všetkých fasádach krídla, ďalej šambrány okien sýpky vrátane mreží, drevené stropy, dvere na zaniknuté schodisko a podobne. Z klasicizmu sa zachovala placková klenba pôvodnej čiernej kuchyne, niekoľko dverí, či schodisko do suterénu. Najmladšie sú okná s množstvom krásnych kovaní zo začiatku 20. storočia. [5]
 

Okrem týchto hodnôt predstavuje šľachtická kúria neznámeho rodu (prvý známy vlastník je až Ján Rojkovič v roku 1869) aj iný význam, keďže podobných kúrií je v regióne málo. Väčšinou za zachovali väčšie a dôležitejšie kaštiele, no menšie jednoduchšie panské sídla boli zničené. Takto malú dvoj či trojpriestorovú kúriu poznáme na Šariši už len z Uzovského Šalgova a Brezovice. Menších barokových prízemných kúrii taktiež nie je veľa. Zachovali sa napríklad v Pečovskej Novej Vsi a Brezovici. Najväčší prínos má preto zistenie, že z typologického hľadiska ide o unikátnejší objekt, ktorý by bolo lepšie zachrániť, než zbúrať o to viac, že jeden krásny a vzácny kaštieľ v obci už zbúrali. [6]
 

Po zmene vlastníka kúrie a rozhodnutí stavebného úradu o odstránení stavby v roku 2011 bola jediná šanca na jej záchranu záchranný architektonicko-historický výskum. Krajský pamiatkový úrad v Prešove ho urobil. V exteriéri nič výrazne nenaznačuje, že ide o historické sídlo. To, že ide o niečo viac ako o obyčajný prízemný rodinný dom, je možné z ulice zistiť na bočnej, porastmi zakrytej severnej fasáde, kde sa črtá schátraná sgrafitová výzdoba. Zrejme aj preto nebol objekt až donedávna zapísaný medzi národné kultúrne pamiatky. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Prístup
Dom č. 7. Stojí na Hlavnej ulici v radovej zástavbe samostatne stojacich domov. [8]
Poznámky
[1 - 8] KOŠUTHOVÁ, Anna: Renesančná kúria vo Veľkom Šariši je skrytá medzi domami. https://presov.korzar.sme.sk/c/7990843/renesancna-kuria-vo-velkom-sarisi-je-skryta-medzi-domami.html 6. september 2015 (8.11.2019)
Bibliografia
www.velkysaris.sk
GPS
49.040057, 21.190333
49°02'24.2"N 21°11'25.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk