Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vráble - Kalvária
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Podnož pre pieskovcové súsošie tvorí trojstupňové pódium s obdĺžnikovým pôdorysom s konvexne vyklenutou zadnou stranou a ohradzuje ho balustrádové zábradlie, prerušené v strede čelnej strany. O centrálny kríž s korpusom Ukrižovaného sa z ľavej strany opiera kľačiaca Mária Magdaléna, s hlavou otočenou nahor a po bokoch na samostatných sokloch, imitujúcich skaly, vyvýšených až do úrovne rímsy ohrady, stoja sochy Panny Márie a sv. Jána evanjelistu. Štvorfigurálne súsošie dopĺňajú z bočných strán balustrádovej ohrady dvaja adorujúci anjeli, kľačiaci na volútových konzolách. V dolnej časti kríža je vyrytý rok vzniku ANNO 1768. Kalvária stojí na súčasnom mieste len od roku 1906, kedy ju premiestnili po výstavbe nového kostola, vybudovaného so zmenenou orientáciou na mieste staršieho. [1]
 

Pôvodne stála na severnej strane starého kostola, čo dokumentuje zachovaná fotografia z obdobia rokov 1896 – 1898. Na nej sú jej súčasťou ešte aj sochy sv. Petra a Pavla, stojace vpredu na nároží balustrády ohradenia. Dnes sú tieto sochy umiestnené po bokoch západného (bočného) vstupu do kostola. Pri pôvodnom datovaní súsošia je ku krížu priložená biela mramorová nápisová tabuľa s vyrytým textom, datujúcim renováciu: REŠTAUROAVNÉ NOVÝMI SOCHAMI / V 1900 ROČNOM JUBILEU SPASENIA SVETA / OBCOU VRÁBLE 1933 / ZA STAROSTU ŠTEFANA KLINECA. [2]
 

Podľa zachovaných plánov a dokumentácie z rokov 1931 – 1933 bolo zo žltkastého piešťanského pieskovca nanovo postavené pódium s balustrádovou ohradou. Sochy Bolestnej Panny Márie, sv. Jána, Márie Magdalény a dvoch anjelikov vyhotovili nanovo z bieleho poľského pieskovca, „lebo boli už príliš zvetralé a oprava by sa nevyplatila.“ Doplnili nimi pôvodný, na nové miesto premiestnený kríž s korpusom Krista. Autorom plánu úpravy súsošia Kalvárie pri jej obnove, reštaurovaní a čiastočnej výmene sôch je sochár a kamenársky majster Václav Rympler z Piešťan. Architektonickú časť a stavbárske práce zabezpečoval staviteľ Eugen Rašovský. Pôvodnou časťou súsošia je len kríž s plastikou ukrižovaného Krista. Modelácia sochy zodpovedá bežnému spôsobu stvárnenia tohto námetu v období neskorého baroka v druhej polovici 18. storočia. Plastiky Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána sú zrejme verné kópie vyhotovené podľa pôvodných sôch. Telesné disproporcie a deformácie robustných postáv, podaných v strnulých pózach s pokusom o dynamickejšie stvárnenie náznakom kontrapostu, ako i fyziognómia tvárí poukazujú na autorstvo miestnej kamenárskej dielne. [3]
 

Skupina Ukrižovania tvorí jedno zo štyroch zastavení pri procesii na sviatok Božieho tela. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravy a renovácie plastík súsošia prebehli v roku 1906, 1938 a 1945. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Švorfigurálna skupina Ukrižovania sa nachádza vľavo od vstupu do farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie, v jeho ohradenom areáli. [6]
Fotogaléria
Vráble – Kalvária foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 382.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 382.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 382 - 383.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 383.
[5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 383.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 382.
Bibliografia
www.vrable.sk
GPS
48.239445, 18.302787
48°14'22.0"N 18°18'10.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk