Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbov - zvonica
Iný názov
Verbov
Lokalita
obec Vrbov, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvod zvonice siaha pravdepodobne ku koncu 16. storočia. Je to murovaná bloková stavba, zakončená štítkovou atikou. V hornej polovici zosilnená časť spočíva na konzolách. Má dvojité a trojité zvukové okná. [1]
 

Trojpodlažná zvonica je posadená na terénnej vlne, vďaka čomu je prvé podlažie polozahĺbené. Má dva samostatné vstupy na prvom a druhom podlaží. Lomený kamenný gotický portál, rovnaký ako na zvonici v Strážkach, sa nachádza na západnej strane prvého polozahĺbeného podlažia. Nad ním je kamenná pieskovcová tabuľa s latinským nápisom [2]:
 


 

I.S.N.I.C.
 

RŃDO DN STEPH TAMARI SCI
 

ECCLAE HUI PASTORE:CR
 

CUM SPECTO VIR: DN ANTO:
 

EMERIC COM. IVDICE: PRUE:
 

VRIS CASP. BERKO GEORG:
 

PESCHKO VALENT: LANT JACOB:
 

KLEIN JVRATIS:GREGOR
 

LOISCH AEDITVO. EXISTE
 

TIB HAEC TVRRIS EXTRUCTA
 

ES ANNO 1644 D. 19. SEPT.
 

VALENTIN FRANT-ZISCHIK.
 


 

V preklade to znamená:
 

V našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi / Najctihodnejší pán Štefan Tamarisci,
 

správca tohto kostola, za najváženejšieho muža pána Antona Emericiho,
 

župného znalca práva, muži Gašpar Berko, Juraj Peško, Valentín Lant, Jakub Klein
 

prisaháte zvonárovi Jurajovi Loischovi.
 

Staň sa tvojou táto veža, ktorá bola vybudovaná dňa 19. septembra v roku 1644. Valentín Frant Zischik.
 


 

K zvonom vedie kamenný portál s rovným prekladom na druhom podlaží, ktorý je prístupný schodiskom. Podlažia vzájomne prepája drevené rebríkové schodisko. Na treťom podlaží je drevená zvonová stolica s troma zvonmi so zachovanými lanami na ručné zvonenie. Na východnej, južnej a západnej strane sú združené zvukové otvory, na východnej a západnej strane bifóriá, na južnej trifórium. [3]
 

Najstarší zvon je z polovice 14. storočia. Najväčší zvon pochádza z roku 1515. Tretí zvon je datovaný rokom 1653 Matejom Ulrichom z Prešova. [4] Malý zvon, ktorý sem v roku 1922 priniesli z Ľubických kúpeľov, sa nepoužíva. [5]
 

Tretie podlažie má z exteriéru po obvode oblúčikový vlys. Na južnej strane je nečitateľný nemecký nápis vyrytý priamo v omietke. Zvonica má vo vrchole atiku, ktorú tvoria striedajúce sa nižšie a vyššie stĺpiky orámované plastickou lištou a ukončené štylizovanými palmetami – poloblúčikmi s tromi krátkymi zúbkami vo vrchole. Stĺpiky spájajú jednoduché volúty. [6]
 

Na nárožiach tretieho podlažia, pod atikou a na samotnej atike je nanovo zreštaurované dvojvrstvové sgrafito. Tvorí ho vrchná hladká omietka s bielym náterom a spodná drsná preškrabávaná omietka. Na nárožiach je kvádrovanie – striedajúce sa obdĺžniky a štvorce s listovým sgrafitom. Rovnaké kvádrovanie má aj zvonica v Strážkach. Pod atikou je pás s ornamentom striedajúcich sa svetlých a tmavých vĺn. V stĺpikoch sa bez pravidelného rytmu opakujú rastlinné a geometrické motívy. V poloblúčikoch sa tiež opakuje motív palmiet a rozvilín, na volútach rozviliny. [7]
 

Okrem rastlinných a geometrických ornamentov sa na atike objavuje motív vertikálnych čiarok v štyroch radoch, čo by mohlo byť štylizované zobrazenie Mojžišových tabúľ desatora. Zobrazenie desatora má však svoje teologické opodstatnenie – na jednej tabuli sa zvykli zobrazovať vždy tri Božie prikázania a na druhej sedem. Tento motív tak ostáva neidentifikovaný a je možné, že ide len o ornament. [8]
 

Atika je rovnaká ako na zvonici v Spišskej Belej. Je inšpirovaná kežmarskou zvonicou. Podobnú atiku má tiež zvonica v Strážkach a opakuje sa na tamojšom kaštieli. [9]
 

Staviteľ zvonice je neznámy. Kanonická vizitácia z roku 1754 uvádza, že zvonicu postavili evanjelici. V čase jej vzniku patril vrbovský kostol evanjelikom. Katolíkom ho vrátili v roku 1674. Štefan Tamarisci, spomínaný na kamennej tabuli, bol v rokoch 1602 – 1645 miestnym farárom a pôsobil ako rektor na gymnáziu v Spišskej Sobote. [10]
 

Doteraz sa kvôli nápisu na kamennej tabuli zvykla stavba datovať rokom 1644. V roku 1644 sa však uskutočnila iba prestavba zvonice do súčasnej podoby. Na prízemí je gotický kamenný portál, na základe ktorého sa čas vzniku veže posúva na prelom 14. a 15. storočia. Najnovší reštaurátorský výskum dokázal, že hmota zvonice so všetkými oknami a vstupmi vznikla naraz. Rámcovo ju preto je možné datovať do prelomu 16. a 17. storočia s ďalšími menšími stavebnými úpravami. [11]

Pamiatková ochrana
Dňa 5. decembra 2010 spišský pomocný biskup Andrej Imrich posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Zásluhu na jej obnove majú aj miestni seniori, ktorí sa vlani zapojili do internetového hlasovania v rámci programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca. Internetové hlasovanie vtedy rozhodlo, že práve obnovu vrbovskej zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich. Do internetového hlasovania sa podľa farára nakoniec zapojila celá obec. [12]
 

Nadácia VÚB podporila rekonštrukciu vrbovskej zvonice sumou 67 000 eur. Zvonica vo Vrbove bola jedinou spomedzi súťažiacich, na ktorej obnove sa podieľala aj obec, ktorá prispela sumou 16 000 eur. [13]
 

Zvonicu opravovali v roku 1971, kedy bola reštaurovaná výzdoba fasády. Po 40 rokoch od poslednej rekonštrukcie však zvonica bola už v zlom stave. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce južne od Kostola sv. Serváca.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 420.
[2] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 90 - 91.
[3 - 4] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 91.
[5] www.webnoviny.sk, 5. december 2010 (23.2.2016)
[6] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 91 - 92.
[7 - 9] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 92.
[10] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 92 a 95.
[11] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. s. 95.
[12 - 14] www.webnoviny.sk, 5. december 2010 (23.2.2016)
Bibliografia
www.obecvrbov.sk
GPS
49.088154, 20.424867
49°005'17.4"N 20°025'29.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk