Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Komárnik - kamenný most
Lokalita
obec Vyšný Komárnik, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na významnom cestnom ťahu a pri známom priesmyku na Dukle sa okrem vojenských pamiatok z druhej svetovej vojny zachovali aj staršie a celkom ojedinelé stavby. V 70. rokoch 20. storočia bola preložená hlavná cesta vedúca k štátnej hranici medzi Vyšným Komárnikom a Duklianskym priesmykom, a preto ostala zachovaná stará cesta vrátane stavebných konštrukcií. Predovšetkým kamenný priepust a most. [1]
 

Cesta cez Dukliansky priesmyk bola využívaná už od praveku. V tejto časti Karpatského oblúka ide o jednu z najnižšie situovaných polôh (502 m n. m.), preto bolo výhodné používať horské sedlo na tranzit aj v neskoršom období. V stredoveku to bola len lokálne využívaná cesta na Poľské kráľovstvo. Význam sa zvýšil potom v novoveku, po doosídlení uhorskej strany Karpát v rámci tzv. valašskej kolonizácie (v 16. storočí vznikol napríklad Vyšný Komárnik). Predpokladom je, že súčasná cesta (s výnimkou preloženého úseku tesne pred hranicou) vznikla v 18. storočí, keď sa nielen ustálilo osídlenie tejto časti územia, ale v duchu osvietenstva v druhej polovici 18. storočia sa do Uhorska dostali za vlády Márie Terézie a Jozefa II. najmodernejšie názory. Kvalitná cestná sieť bola základom dobrého hospodárstva štátu. Dokladom toho je aj prvé vojenské mapovanie z rokov 1769 - 1784, ktoré svedčí zároveň o priebehu cesty na Dukliansky priesmyk. S rozvojom obchodu boli potrebnejšie kvalitnejšie cesty o to viac, keď bola po roku 1772 Halič pripojená k Rakúskemu cisárstvu. Dukliansky priesmyk sa stal v podstate vnútroštátnym a tranzit cez neho sa ešte zvýšil. [2]
 

Staré mosty boli v roku 1905 s rozvojom technológie v stavebníctva v Rakúsko-Uhorsku modernizované. Staré, zrejme len nasucho ukladané kamenné mosty boli nahradené novými mohutnými murovanými mostami z presne opracovaných kamenných blokov a s betónovými časťami. Dodnes sa zachovali tieto diela len v časti západne od štátnej cesty, tesne pred štátnou hranicou. Ostali len kvôli preloženiu hlavnej cesty, ináč by určite padli za obeť modernizácie komunikácií. Zachoval sa jeden mohutný murovaný most v prudkom svahu, ktorý prechádzal cez hlboký zárez bočného prítoku rieky Ladomírky. Oblúk klenby má lemovaný opracovanými kamennými blokmi, výraznou dominantou stavby je prezícne špárovanie. Všetky pohľadové plochy, vrátane klenby sú zo ozdobne spracovaných kameňov so skosenými okrajmi. Zachovalo sa aj menšie dielo a to priepust. Ten je dokonca cennejší, lebo sa na ňom zachovali aj omietky s rytou výzdobou a predovšetkým datovaním: „18/7 1905, 1.X. 1941 Jv, 11. 9.1959 PL“, čo svedčí o roku výstavby a rokoch následnej obnovy. [3]
 

Most a priepust tvoria z pohľadu zachovania ojedinelé architektonické dielo. Ešte zhruba pred polstoročím ich tu boli stovky podobných, no v súčasnosti, po období budovateľského socializmu s neustálou modernizáciou cestnej siete, sa nezachovali takmer žiadne. Výnimkou je niekoľko mostov práve na miestach, kde najmä pre horšie prírodné pomery, ktoré spôsobili napríklad zosuvy pôdy, cestu preložili. Podobným príkladom je kamenný most medzi Hendrichovcami a Bertotovcami v okrese Prešov, ktorý je pozostatkom len o pár metrov preloženej cesty z 18. storočia. [4]
 

Snaha o zapísanie mosta do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky bola neúspešná. V rozhodnutí zo dňa 16.1.2019 sa píše:
 

Predmetný objekt v súčasnom stave zachovania nedisponuje výraznými architektonickými, historickými, urbanistickými alebo umelecko-remeselnými pamiatkovými hodnotami v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového zákona, ani výraznými architektonickými kvalitami, na základe ktorých by mal byť vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Vzhľadom na to, že nie sú splnené podmienky podľa § 15 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 2 pamiatkového zákona, správny orgán podnet na vyhlásenie predmetného objektu zamietol. K stavbe sa viažu historické súvislosti s určitým významom pre sídlo resp. región, nakoľko most je dokladom tzv. starej cesty, ktorá je dokumentom vývoja cestnej infraštruktúry v minulosti. Z tohto dôvodu je vhodné evidovať objekt v zozname pamätihodností Obce Vyšný Komárnik podľa § 14 ods. 4 pamiatkového zákona. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav mosta je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 4] KOŠUTHOVÁ, Anna: Most pod Duklianskym priesmykom je architektonicky výnimočný. 20. december 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/8106084/most-pod-duklianskym-priesmykom-je-architektonicky-vynimocny.html (12.11.2019)
[5] www.pamiatky.sk (12.11.2019)www.pamiatkynaslovensku.sk