Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zákony upravujúce ochranu pamiatkového fondu

 

Základným právnym predpisom usmerňujúcim činnosť vlastníkov, orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy, ako aj všetkých fyzických a právnických osôb pri nakladaní s pamiatkovým fondom je Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu z 19. decembra 2001 v znení neskorších predpisov (zákon č. 479/2005 a zákon č. 208/2009).
 


 

Ochrana pamiatkového fondu sa okrem tohto základného zákona riadi najmä nižšie uvedenými právnymi predpismi Slovenskej republiky:
 


 

1. Vyhláška Ministerstva kultúry SR č.16/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
 


 

2. Ústavný zákon Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 21/1991 Zb. Listina základných ľudských práv a slobôd.
 


 

3. Ústavný zákon SNR č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky najmä preambula čl. 11, 20 ods. 1, 3 a 4, čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 51, 67, 123, 127, 152 ods. 4.
 


 

4. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 


 

5. Zákon NR SR 206/2009 Z.z. z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 


 

6. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe zbierkových múzejných predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
 


 

7. Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/ 1997 Z. z. o Matici slovenskej.
 


 

8. Zákon NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 


 

9. Zákon NR SR č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
 


 

10. Zákon č. 207/2009 Z.z. (o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 


 

11. Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonao archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
 


 

12. Vyhláška MV SR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o do- plnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
 


 

13. Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.
 


 

14. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inži- nieroch v znení neskorších predpisov.
 


 

15. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 


 

16. Zákon č. 479/2005 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plá- novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 


 

17. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä § 127 ods. 1 a 3, § 128, § 135, § 417 a nasl. § 420 až § 423, § 438.
 


 

18. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 


 

19. Zákon č. 40/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, najmä § 247, § 249, § 257, § 258.
 


 

20. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodnéhodedičstva.
 


 

21. Zákon č. 91/2001 Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva.
 


 

22. Zákon 100/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia.
 


 

23. Zákon 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov.
 


 

24. Európsky dohovor o kultúrnom dedičstve č. 290/1990 Z.z.
 


 

25. Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva č. 344/2001 Z.z.
 


 

Úplné znenia predpisov je možné vyhľadať aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR, časti JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií: www.jaspi.justice.gov.sk [1]
 


 


 


 


 


 


 


Poznámky
[1] Vademecum - vlastníka kultúrnej pamiatky, vlastníka nehnuteľnosti v pamiatkovom území a ochrannom pásme, vlastníka a správcu hnuteľností v sakrálnom objekte.www.pamiatkynaslovensku.sk