Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záturčie (Martin) - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Súčasne s výstavbou kaštieľa sa realizovali parkové úpravy jeho okolia v prírodno-krajinárskom slohu s čiastočnou úpravou tzv. Hájika. Dispozičné a kompozičné usporiadanie parku bolo determinované pomerne zložitým terénom a polohou kaštieľa. [1]
 

Park sa rozprestieral na svahovom teréne postupne klesajúcom v smere zo západu na východ, južne od kaštieľa bol upravený do menšej rovinky. Jedným z dôležitých prvkov parkovej kompozície bol systém stromoradí. Mierne stúpajúcu hlavnú pešiu komunikáciu vedúcu z juhovýchodnej časti parku na severozápad lemovala aleja líp malolistých (Tilia cordata). Od východného vstupu k hlavnej pešej komunikácii viedlo osovo na kaštieľ schodisko lemované stromoradím tuje západnej (Thuja occidentalis).. Vzhľadom na absenciu grafických archívnych dokumentov nie je možné určiť pôvodný rozsah komunikačného systému. Prakticky zanikol, pripomína ho len asfaltová pešia komunikácia vedúca v mierne zvlnenom tvare pretiahnutého písmena S z juhovýchodnej do severozápadnej časti parku. [2]
 

Lúčne priestory boli po výruboch v roku 2004 čiastočne obnovené v južnej a východnej časti parku. Vytvorením lúčneho priestoru na východe sa znovu otvoril priehľad od kaštieľa východným smerom do okolia ukončeným masívom Malej Fatry. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Park je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 11426/2 a aleja pod číslom 11426/3. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 247.
[2 - 3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 247.
[4] www.pamiatky.sk (19.9.2023)
Bibliografia
www.martin.sk
GPS
49.088692, 18.916820
49°05'19.3"N 18°55'00.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk