Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - Židovský cintorín
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Počiatky židovskej komunity v obci sa datujú začiatkom 19. storočia. Hlavným podnetom na ich usadenie bola prítomnosť veľkostatkov rodín Kostoláni a Tarnóci. Židovskí osadníci si brali statky do nájmu alebo sa zamestnávali ako ich správcovia. Rastúca komunita sa presadzovala aj v obchode a rozširovala sa do okolia. Židia si tu v roku 1850 založili svoju náboženskú obec, do ktorej patrili okolité obce – Dolné Lelovce a oba Kamence. Postavili si synagógu a vlastnú školu. V Zemianskych Kostoľanoch bola početnou rodina Salzerovcov, k ďalším patrili Gemeiner, Vogel, Finkelstein, Schlesinger, Rosenzweig, Nagel z Oslian a Roth z Bystričian. V Kamenci pôsobili obchodnícke rodiny Gemeiner, Salzer a Känzler. Počet Židov v Zemianskych Kostoľanoch postupne klesal, z 54 v roku 1870 a 52 v roku 1921 (čo bolo viac ako 10% obyvateľstva) až na 18 v roku 1938. [1]
 

Podľa časti zachovanej murovanej ohrady bolo možné identifikovať jeho rozlohu na ploche 20 x 20 m. V hustom poraste stromov a krov sa nachádzalo ešte v roku 2007 celkom 15 náhrobných kameňov v siedmych radoch. Nápisy na kameňoch boli napospol v hebrejskom jazyku. Jednoduché tabuľové náhrobky boli zhotovené prevažne z pieskovca, sčasti z mramoru. Ich výzdoba bola jednoduchá, okrem nápisov obsahujú šesťcípe hviezdy. Cintorín bol rovnako ako ostatné židovské pamiatky v regióne v devastovanom stave, jeho skazu urýchlil zosuv skládky popolčeka v Dolných Lelovciach v roku 1965. [2]

Prístup
Cintorín židovskej komunity ležal v tesnom susedstve železničnej stanice.
Poznámky
[1 - 2] KLIŽAN, Erik: Na miestach, kde už nikto nespomína. https://myhornanitra.sme.sk, 13. november 2007 (24.3.2016)
GPS
48.683932, 18.519914
48°41'02.2"N 18°31'11.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk