Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zolná (Zvolen) - Kostol sv. Matúša evanjelistu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z 13. storočia. Súpis pamiatok z roku 1969 uvádza, že kostol stál už v roku 1292. [1] Prvá hodnoverná písomná zmienka o jeho existencii pochádza však až z roku 1311. Bratia Bychor a Zubrata listinou získali právo postaviť si na svojom majetku v Zolnej kostol zasvätený sv. Štefanovi prvomučeníkovi. [2]
 

Sakrálny objekt bol neskorogoticky upravený v 15. storočí a renesančne v polovici 16. storočia. Zbarokizovaný bol v roku 1733. Úpravy prebehli aj v rokoch 1817 a 1903. Ťažko poškodený bol v roku 1945. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V presbytériu je gotická rebrová klenba, ktorá dosadá do polygonálnych konzol, s reliéfovou ornamentikou. Zachovalo sa iba torzo gotického rebrového portálu do sakristie. [3]
 

V presbytériu a v lodi sú gotické nástenné maľby z rokov 1370 – 1380, apoštolovia, sv. Mikuláš biskup, sv. Ladislav, Snímanie z kríža, Ukladanie do hrobu, Zmŕtvychvstanie. V lodi je drevený trámový strop. [4]
 

Fasády sú hladké s opornými piliermi, pod ktorými sú čiastočne zachované vonkajšie valcové prípory. Na južnej fasáde boli dve vrstvy nepravého sgrafita, a to kvádrovanie po celej ploche z 15. storočia a renesančné kvádrovanie na nárožiach. Zbarokizovaná veža s fasádou kedysi členenou lizénovým rámovaním, má v plášti štrbinové strieľne a gotické zvukové okná. [5]
 

Hlavný oltár bol z roku 1697 s novým ústredným obrazom najsvätejšej Trojice, po stranách boli plastiky sv. Petra a Pavla, Jána evanjelistu a Jakuba. Na oltári sa nachádzali sochy dvoch cherubínov z 19. storočia, prenesené z kostola vo Zvolenskej Slatine. Jeden zvon je gotický z roku 1514 a druhý barokový z roku 1700. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Nástenné maľby v kostole boli známe už v minulosti. V roku 1921 sa uskutočnili prvé snahy o ich odkryv a obnovu. Jedným z iniciátorov prác bol Ján Ďateľ, rímskokatolícky farár vo Zvolenskej Slatine, kam Zolná patrila ako filia. Fresky sa po dlhých prieťahoch začali odkrývať v rokoch 1948 – 1951. Práce pokračovali s prestávkami až do 70. rokov 20. storočia. Posledná etapa reštaurátorských prác v kostole sa začala v roku 1992. V roku 1993 sa v kostole uskutočnil archeologický výskum, ktorý realizovalo Vlastivedné múzeum vo Zvolene. Pred niekoľkými rokmi bola pri reštaurátorských prácach pod maľovaným lambrekýnovým závesom na severnej stene lode odkrytá freska, ktorá znázorňuje boj sv. Juraja s drakom. Freska zaujme už na prvý pohľad. Nečakane gracilné sú už jej rozmery 73 x 56 centimetrov. Zvláštne je jej umiestnenie v približne metrovej výške od zeme. Vzhľadom na kompozíciu je zaujímavé zobrazenie draka, ku ktorému sa netypicky pripájajú dráčata vykúkajúce z jaskyne umiestnenej v ľavom dolnom rohu. Najzaujímavejšie je stvárnenie postavy svätého Juraja, ktorý v krúžkovom brnení sedí v sedle na koni a kopijou zabíja draka ležiaceho pod jeho kopytami. Netradičný je najmä tvar štítu, ktorý drží svätec v ľavej ruke a ktorý na maľbe hornou časťou asi z dvoch tretín vyčnieva spoza konskej šije. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Nachádza v strede obce. Stojí na miernom návrší.
Fotogaléria
Zolná - Kostol sv. Matúša foto © Imrich Kluka 10/2011Zolná - Kostol sv. Matúša v pozadí, vpredu kaštieľ foto © Imrich Kluka 10/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby, detail foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby, detail foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby, detail foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011Zolná - Kostol sv. Matúša evanjelistu - gotické nástenné maľby foto © Patrik Kunec 7/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 473.
[2] RAGAČ, Radoslav: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 2, s. 22.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 473.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 473 - 474.
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 474.
[7] RAGAČ, Radoslav: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 2, s. 22.
Bibliografia
RAGAČ, Radoslav: Nález gotického dvojkríža v Zolnej. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 2, s. 22 - 23.
www.zvolen.sk
GPS
48.602118, 19.224974
48°0 36' 7.62", 19°0 13' 29.91"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk