Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 46 000 zbierkových predmetov. Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927) a Mestského múzea Zvolen (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. [1]
 


 

Archeologický fond (5 600 predmetov)
 

Zahrňuje prevažne črepový materiál zo zberov a výskumov archeologických lokalít vo Zvolene (Môťovský hrádok, Pustý hrad, Haputka, Podborová), ale i územie regiónu (Sliač, Bzovík, Dvorníky, Krupina, Sása). Najcennejšími sú bronzové depoty datované do 13.-11. storočia pnl, stredoveká keramika z námestia vo Zvolene (14. - 15. storočie). Výnimočný je nález zlatého drôtu z mladšej doby bronzovej z lokality Borová hora. [2]
 


 

Historický fond (13 700 predmetov)
 

Je spätý s regiónom Zvolena, Krupiny a je značne rôznorodý. Zahrňuje umeleckú históriu - barokové plastiky, olejomaľby, grafické listy, hodiny, nábytok; ďalej úžitkové predmety – medený a cínový riad, cechové výrobky, sklo, historický textil, zbrane. Cenné sú zbierky pohľadníc miest a obcí regiónu, zbierka otlačkov pečatidiel od Kolamana Peťku a zbierka medailí a odznakov. [3]
 


 

Numizmatický fond (2 800 predmetov)
 

Zahrňuje staré kovové platidlá krajín Európy Ameriky, ale najmä kovové a papierové platidlá z území Rakúskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, ČSR, ČSFR, Protektorátu Čiech a Moravy, Slovenského štátu. Vzácne sú rímske a byzantské mince. Cenný je hromadný nález pražských grošov z 15. storočia, no najpozoruhodnejšie sú mince z hriňovskej sklárne a minca z továrne Union vo Zvolene. [4]
 


 

Národopisný fond (6 300 predmetov)
 

Reprezentuje región Podpoľania a južnej časti bývalého Zvolenského okresu. Zahrňuje ľudový textil a odev, predmety dennej potreby z hliny, dreva, slamy, kostí, pracovné nástroje a náradie, drevorezby a sklomaľby. Zaujímavá je zbierka drevených modrotlačiarskych foriem a drevených krížov. [5]
 


 

Lesnícky fond (6 300 predmetov)
 

Tento fond mapujúci celé Slovensko zahŕňa prírodovedné zbierky z geológie, botaniky, zoológie; geodetické prístroje a rôzne meračské náradie; ručné a motorové píly, ťažobné nástroje a náradie používané pri zakladaní a pestovaní lesa, modely lesných stavieb. Cenné sú najmä lesnícke mapy a plány z 18. a 19. storočia napr. Dekretova mapa z roku 1809. [6]
 


 

Drevársky fond (8 000 predmetov)
 

Zahŕňa pracovné stroje, nástroje a náradie dokumentujúce drevospracujúceremeslá – piliarstvo, stolárstvo, kolárstvo, debnárstvo, korytárstvo, šindliarstvo, tesárstvo, rezbárstvo. Ďalej obsahuje výrobky domáceho, remeselného a priemyselného spracovania dreva – nábytkárske, stavebno-stolárske, športové, papierenské, chemické... a modely výrobných liniek a drevostavieb. Cenná a rozsiahla je zbierka hoblíkov. [7]
 


 

Mykologický fond (2 600 predmetov)
 

Bol založený v roku 1999 za účelom zhromažďovania hubového materiálu. Zbierka pozostáva z bazidiomycétov a askomycétov, pričom je tu kladený dôraz na zber radu Pezizales, kde už je asi 600 položiek. Význam fondu spočíva v mapovaní rozšírenia jednotlivých druhov húb na území Slovenska. Tento materiál slúži ako študijný materiál pri riešení potenciálnych taxonomických problémov. Všetky položky sú uložené vo forme exikátov. [8]

Expozície
RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR
 

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
 

Výstava prezentuje regionálne dejiny Zvolena a predstavuje jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej stolice, ktorej osvietenecký prístup k verejnému životu pomohol ovplyvniť politický a hospodársky vývoj Zvolena v búrlivom revolučnom období 19. stor. Zobrazený je zároveň vzťah významnej osobnosti slovenského národného hnutia, Ľudovíta Štúra, nielen k rodine, Zvolenu, ale naznačuje aj širšie európske súvislosti. Výstava prostredníctvom moderných technológií a hodnotných zbierkových predmetov získaných z pozostalosti rodiny, najmä rozsiahlej knižnice, ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do spôsobu ich života. [9]
 


 

LES V ZRKADLE VEDY
 

Rozpad smrečín - prenos výsledkov výskumu do praxe
 

Výstava poukazuje na význam lesa pre človeka v minulosti i súčasnosti, približuje spôsoby jeho obhospodarovania a zameriava sa najmä na aktuálny stav rozpadávajúcich sa smrekových lesov. Hľadá jeho možné príčiny a prináša aj riešenia ako zdravotný stav slovenských smrečín zlepšiť a cestami prírode blízkeho obhospodarovania zabezpečiť ich dlhodobú prosperitu. [10]
 

Súčasťou výstavy je i detský kútik, v ktorom deti môžu skladať puzzle, zhotoviť si bzučiaceho lykožrúta, pozrieť si pútavú kreslenú prezentáciu s lesnou problematikou či vyplniť ilustrovaný pracovný list. Náročnejší návštevníci, zaujímajúci sa o danú problematiku majú zase možnosť pozrieť si na túto tému krátky film Prales Ošust - podsadby zdravotne narušených porastov a prírode blízke pestovanie lesa. K dispozícii je taktiež zborník príspevkov z konferencie, ktorá predchádzala výstave. [11]
 


 

DREVO VŽDY ŽIVÉ
 

Tradičné remeslá pre dnešok
 

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov. [12]
 

Historické predmety a techniky výstava podáva súčasne ako zdroj nápadov a inšpirácií pre vznik nových objektov, ktoré by svojou funkciou i vonkajším stvárnením plne zodpovedali požiadavkám dnešnej modernej doby. [13]
 


 

HLAS LESA
 

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve
 

Hlas lesa predstavuje tému lesa a lesníctva na Slovensku v dvoch rovinách. Les ako prírodné spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy. Návštevníci v nej nájdu formou diorámy podaný obraz zalesnenej plochy charakteristickej pre naše podmienky, ale tiež systematicky usporiadané exponáty reprezentujúce základné druhy živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém. Druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce podáva v časovom slede, tak ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku. [14]
 


 

LESNÍCKY SKANZEN - Čierny Balog - Vydrovská dolina (vysunutá expozícia)
 

Expozícia Izba starého horára je riešená ako rekonštrukcia pracovného priestoru – kancelárie horára z obdobia prvej polovice 20. storočia. Dôraz je položený na autenticitu výpovede s využitím dobového nábytku, bytových doplnkov, pracovných pomôcok i osobných vecí horára. Atmosféru živého prostredia tvoria originálne zbierkové predmety. [15]
 

Expozícia Lesy Slovenska približuje lesy na území Slovenska v dvoch líniách. Prvá je charakteristika lesných porastov Slovenska na základe vegetačných stupňov podaná prostredníctvom výpovede o zastúpení prírodných druhov príznačných pre jednotlivé stupne. Druhá je charakteristika najvýznamnejších lesných drevín. Prezentované sú dreviny, pedologický, botanický a entomologický materiál. [16]
 

Expozícia Lesy a život vyjadruje expresívnym až provokujúcim spôsobom problematiku vzťahu človeka a prírody, v tomto prípade zastúpenej lesom. Poukazuje na zhubný vplyv nešetrného konzumného životného štýlu civilizácie na prírodné prostredie až po riziko jeho kolapsu formou priestorovej koláže obrazov, predmetov a materiálov charakteristických pre jednotlivé tváre reality s ambíciou vystihnúť atmosféru a vyslať varovný signál. [17]
 

Lesná kaplnka
 

Objekt je kópiou Kaplnky Panny Márie ustavičnej pomoci z Podkriváňa - Hornej Bzovej, ktorú dal v roku 1910 postaviť gróf Zichy, pre lesných robotníkov a obyvateľov tohto odľahlého kúta patriaceho k rodinnému panstvu Zichyovcov v Divíne. Originálna kaplnka dodnes slúži svojmu účelu. [18]
 

Expozíciu Strom je modlitba zeme k nebesiam... v Lesnej kaplnke tvoria drevené sochy zo súkromných zbierok autorov Vladimíra Morávka, Petra Zoričáka a Jána Krajčího a z fondov Lesníckeho a drevárskeho múzea. [19]

Kontakt
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 22/33
960 01 Zvolen

Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok 9.00 – 17.00 hod.
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea je o 16.30 hod.
Fotogaléria
Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018Zvolen - Lesnícke a drevárske múzeum foto © Jana Lacková 7/2018
Poznámky
[1] www.ldmzvolen.sk/muzeum-v-kocke.html (2.8.2018)
[2] www.ldmzvolen.sk/archeologicky-fond.html (12.1.2019)
[3] www.ldmzvolen.sk/historicky-fond.html (12.1.2019)
[4] www.ldmzvolen.sk/numizmaticky-fond.html (12.1.2019)
[5] www.ldmzvolen.sk/narodopisny-fond.html (12.1.2019)
[6] www.ldmzvolen.sk/lesnicky-fond.html (12.1.2019)
[7] www.ldmzvolen.sk/drevarsky-fond.html (12.1.2019)
[8] www.ldmzvolen.sk/mykologicky-fond.html (12.1.2019)
[9] www.ldmzvolen.sk/rodina-ostrolucka-a-ludovit-stur.html (12.1.2019)
[10 - 11] www.ldmzvolen.sk/les-v-zrkadle-vedy.html (12.1.2019)
[12 - 13] www.ldmzvolen.sk/drevo-vzdy-zive.html (12.1.2019)
[14] www.ldmzvolen.sk/hlas-lesa-.html (12.1.2019)
[15 - 19] www.ldmzvolen.sk/lesnicky-skanzen.html (12.1.2019)
GPS
48.577046, 19.125430
48°34'37.4"N 19°07'31.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk